Увеличаване на капитала на ООД – чрез нови дялове или съдружници, или чрез увеличаване на дялове

Капиталът на ООД се образува от вноските на съдружниците като срещу вноската съдружникът придобива част от капитала, с която той участва в дружеството. Промяната на дружествения му дял, който не може да бъде по-малък от 1 лев, води и до промяната в капитала, ако не е уговорено друго. Всеки съдружник е длъжен да внесе или изплати дяловата си вноска, с което се дава гаранция на кредиторите на дружеството, че същото има средства да обезпечи евентуалните си задължения. Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

...прочетете повече

Търговски дела

ГПК допуска търговски дела да се гледат по специален ред, целящ най-вече ускореното им решаване. Някои съдебни състави обаче масово образуват търговски дела като граждански – като по този начин те биват разглеждани по общия ред, който е по-неблагоприятен за ищеца.

Съгласно най-новата практика на ВКС като търговски следва да се считат делата между двама търговци, както и делата, по които едната страна не е търговец, но предмет на делото е сделка, която не е насочена към задоволяване на лични нужди на нетърговеца по нея.

...прочетете повече

Застрахователно обезщетение при ПТП със смъртен случай, тежка или средна телесна повреда

ПТП със смърт или средна телесна повреда е един от най-честно разпространените случаи, при които помощта на застрахователен адвокат може да бъде много ценна – от порядъка на много хиляди левове разлика между първоначално предложено и в крайна сметка изплатено застрахователно обезщетение.

...прочетете повече

Регистрация на застрахователен брокер и агент

Застрахователни брокери и застрахователни агенти са двете категории застрахователни посредници, които към 2015 година според Кодекса за застраховането имат право да извършват услуги по застрахователно посредничество. Има забрана обаче едно и също лице да бъде едновременно застрахователен брокер и застрахователен агент.

...прочетете повече

Обезпечение на бъдещ иск

Обезпечение на бъдещ иск се прилага, когато правата Ви са нарушени. И Вие завеждате иск. Започва предвиденото в ГПК производство. То обаче може да трае няколко години. Следва постановяване на очакваното решение. Обнадеждени сте, че въз основа на него, ще може да инициирате изпълнително дело и да съберете това, което ви се дължи. Но често решението се обжалва от страна на длъжника на следваща инстанция и делото продължава още. След като решението стане изпълняемо или влезе в сила, образувате изпълнително дело. След проучване от съдебен изпълнител обаче разбирате, че по време на развитието на исковото производство Вашият длъжник се е разпоредил с голяма част или всичкото си имущество и Вие няма върху какво да насочите принудителното изпълнение. Вземането Ви остава неудовлетворено, а в такава хипотеза наличните способи за защита на кредиторите от недобросъвестно поведение на длъжник са по-трудни и бавни и изискват нови разходи – за държавни такси, вещи лица, адвокатски хонорар и т.н.

...прочетете повече

Пререгистрация и ликвидация на непререгистрирани дружества след 31.01.2015

Съгласно ПЗР на ЗТР дейността на търговските дружества, за които не е поискана пререгистрация, се прекратява на 01.01.2012. Всички тези дружества с прекратена търговска дейност имаха срок до 31.01.2015 да подадат заявление за ликвидация. С оглед на това, че дружеството, макар и да няма право да извършва търговска дейност занапред, може да притежава различни активи (недвижими имоти, движими вещи), които да бъдат разпределени между съдружниците в търговското дружество. В този даден от закона срок Агенцията по вписванията служебно изискваше от съда по регистрация УАС и препис от учредителния акт, а съответното дружество се пререгистрираше, след което в Търговския регистър се вписваха обстоятелствата по ликвидацията.

...прочетете повече

Електронна търговия в България – законови изисквания за онлайн магазин

Електронната търговия в България, както навсякъде по света, се осъществява основно чрез продажба на много различни стоки и услуги през т. нар. електронен портал или магазин. За този сравнително нов вид търговия важат почти всички широко известни правила на традиционната от векове търговия, но предлагането се извършва в интернет пространството. Всеки един търговец или дори директен производител има възможността по своя инициатива да предприеме всички необходими действия за стъпването на бизнеса си в Интернет пространството и така да реализира допълнителни онлайн сделки.

...прочетете повече

ООД и АД – разлики, предимства и недостатъци

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) и акционерното дружество (АД) – или респективно техните еднолични варианти ЕООД и ЕАД – са двете търговски дружества, които са използвани най-често за участие в търговския оборот в Република България. Законодателят изрично признава качеството „търговец” на този вид образувания (чл. 1, ал. 2, във връзка с Част Втора – „Видове търговци”, глави тринадесета и четиринадесета от Търговския закон). „Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства” (чл. 63, ал. 1 от ТЗ). Търговските дружества са юридически лица (чл. 63, ал. 3 от ТЗ). Съгласно чл. 131 от Закона за лицата и семейството (ЗЛС) „юридическите лица са носители на права и задължения”. „Те придобиват права и задължения чрез своите органи”. Юридическата правоспособност и дееспособност за юридическите лица възниква от момента на тяхното възникване – вписването в Търговския регистър при Агенцията по вписванията (чл. 69 от ТЗ).

...прочетете повече

Процедура по изплащане на гарантираните влогове в КТБ

След като стана ясно, че от 4 декември 2014 ще започне изплащането на гарантираните влогове в Корпоративна търговска банка, възникват някои въпроси по процедурата.

Първият от тях е кой има право да бъде обезщетен от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Това са както български, така и чужди физически и юридически лица (фирми).

...прочетете повече

Изисквания за произход на собствените средства за внесен и собствен капитал при финансовите институции

За пореден път през 2014 изменена бе Наредба № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите институции.

Първото от измененията третира дейността по чл. 2, ал. 2, т. 12 от Закона за кредитните институции, а именно придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други). След последните изменения за тези дейности се изисква регистрация като финансова институция.

...прочетете повече

Бързите кредити с по-висок минимален капитал

На 27.5.2014 БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2009 г. за финансовите институции, с която затегна режима на компаниите за бързи кредити. Всъщност изискванията се отнасят за всички финансови институции, но акцентът, след продължителен обществен дебат, падна именно върху фирмите за бързи кредити.

...прочетете повече

Без наказателна лихва за предсрочно погасяване на потребителски и ипотечни кредити

Наказателната лихва за предсрочно погасяване на новите и старите потребителски и ипотечни кредити отпада, считано от 23.07.2014. Това гласят последните промени в Закона за потребителския кредит (ЗПК). Поначало ЗПК не се прилага по отношение на ипотечни кредити, но има и изключения, които са уредени в чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗПК. Там са изброени редица разпоредби, които са приложими и към ипотечните кредити.

...прочетете повече

Лицензиране и регистрация на финансова институция в БНБ, пререгистрация на финансови къщи

Финансовата институция е уредена в Закона за кредитните институции и съгласно неговия чл. 3 е лице, различно от кредитна институция и инвестиционен посредник, чиято основна дейност е извършване на една или повече от следните дейности:

...прочетете повече

Нови минимални адвокатски хонорари от 2014

Адвокатските хонорари в България подлежат на свободно договаряне, но въпреки това има един минимален праг, който е законово установен и под който хонорар на адвокат не може да бъде уговорен. Въпросът е уреден в Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

...прочетете повече

Инвестиционен посредник – регистрация и лицензиране за ФОРЕКС търговия

Регистрацията на инвестиционен посредник и придобиването на ФОРЕКС лиценз в България дава правото на брокерите да извършват дейност в границите на целия Европейски съюз  или чрез свободно предоставяне на услуги, или чрез откриване на клон.

Компании, които желаят да предлагат ФОРЕКС търговия чрез електронни платформи за търговия в България и ЕС, трябва да бъдат регистрирани като инвестиционни посредници и да са лицензирани от Комисията за финансов надзор. Те работят под Европейската Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID), която е имплементирана в българското законодателство. Инвестиционните посредници са регулирани от Директивата с някои специфики на национално ниво.

...прочетете повече

Европейска заповед за плащане при безспорни вземания

Европейската заповед за плащане при безспорни вземания, възникнали от граждански и търговски правоотношения, има директна изпълняемост в друга държава–членка, като не се провеждат абсолютно никакви други допълнителни производства (изключая издаването на изпълнителен лист). Абсолютно всички съдопроизводствени действия се извършват чрез утвърдени бланки (образци), което означава, че не е необходимо физическо присъствие на страните за издаването на такава заповед. Уредбата на тази процедура се съдържа в Регламент (EO) 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане. Дания е единствената държава-членка, по отношение на която Регламентът не важи.

...прочетете повече

Предизвестие за напускане на съдружник в ООД

Участието (членството) в дружество с ограничена отговорност винаги става (възниква) по точно определен ред, а именно по волята на съдружниците, които участват в учредяването на дружество или които след учредяването на дружеството вземат решение за приемане на нов съдружник. Този тип решения се вземат на общо събрание на съдружниците, което е компетентният орган по тези въпроси.

...прочетете повече

Протокол от общо събрание на ООД не е необходим за продажба на имот

На 15 ноември 2013 Върховният касационен съд, прие Тълкувателно решение № 3/2013г., чиято цел бе да уеднакви противоречивата практика на различните съдилища в България по спорния въпрос относно това абсолютно необходим ли е надлежен протокол от Общо събрание на ООД, когато трябва да бъдат извършени разпоредителни (вкл. отчуждителни) сделки с дадени недвижими имоти, които са собственост на търговското дружество. Постигайки целта си да уеднакви практиката обаче, това тълкувателно решение внесе и несъответствие в правния мир между съдебна практика и закон.

...прочетете повече

Местна подсъдност по граждански и търговски дела

Съдебните дела по граждански или търговски спорове винаги се образуват пред съда, в който ищецът или негов представител, например адвокат, е депозирал исковата молба. И въпросът, който нерядко се задава в тази връзка е – може ли дадено дело да бъде преместено, напр. съдебно дело, образувано в София, пред някой от софийските съдилища, да бъде преместено в друг съд извън София, или обратното – дело, образувано в извънсофийски съд да бъде преместено в софийски.

...прочетете повече

Декларация за конфиденциалност – новото оръжие на банките

Изправени пред угрозата от лавина от съдебни дела срещу тях за едностранно повишаване на лихви или други незаконосъобразни практики, част от българските банки предприеха много хитър, а и логичен ход, наречен декларация за конфиденциалност. С прости думи иде реч за съдебна спогодба по чл. 234 ГПК (т.нар. извънсъдебно споразумение), към която обаче има „пришито“ споразумение за конфиденциалност (декларация за неразгласяване на каквато и да е информация).

...прочетете повече

Проверки, глоби и камери на КАТ – вече с по-строги изисквания

Как мога да бъда наказан на база записаното от камерите на КАТ? В какви случаи мога да бъда спиран за проверка от КАТ? Какви са правата ми при проверка от Пътна полиция? Това са доста често задавани въпроси, а отговорите са все по-благоприятни за водачите на МПС, особено след като на 22.08.2013 г. беше издадена Инструкция № Iз-1665 за организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение. Същата поставя редица по-строги изисквания към контролиращите трафика органи, напр. водачите вече не могат да бъдат спирани безпричинно, а нарушението им трябва да е видимо – напр. криволичене по пътя, видими следи от ПТП, неизползване на светлини и т.н.

...прочетете повече

Медицински преглед вече може да бъде отказан от лекар

С последния изменения в Кодекса за професионална етика на лекарите в България се въведе отказа от преглед и лечение. Съгласно чл.12, ал.2 лекарят има право да откаже преглед, консултация и лечение, когато има пряка заплаха за здравето и живота му.

Горецитираната разпоредба на етичния кодекс дава възможност на лекарите да отказват медицинска интервениция при поведение, което застрашава телесния им интегритет. Което е оправдано предвид зачестилите напоследък агресивни прояви спрямо медицински лица. Но от друга страна съществува риск медицинска помощ да бъде отказана неоснователно. Напр. даден лекар може да прецени, че в определен случай има проявена вербална агресия (напр. викане или говорене на висок глас), която застрашава психическото му здраве.

...прочетете повече

Източване на банкови дебитни или кредитни карти

Източването на кредитни карти с всеки изминал ден се превръща във все по-процъфтяващ престъпен бизнес. Най–често източването на карти става в случай, че банкоматът е снабден с т.нар. скиминг (skimming) устройство, което копира и съхранява данните от магнитната лента на картата, и едва забележима камера, която да запише ПИН кода при въвеждането му от страна на картодържателя. Тези устройства позволяват впоследствие да се направи дубликат на банковата  карта и средствата, които са налични по сметката, да се изтеглят от неоторизирани за това лица.

...прочетете повече

Защита на потребителите при неравноправни клаузи в договори

Защита на потребителя е едно сравнително ново понятие за българското право – началото е поставено със Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия (ЗЗППТ), приет през 1999 година, и Комисията по търговия и защита на потребителите (КЗППТ), който следва да защитава правата на потребителите. През 2005 година е приет новият Закон за защита на потребителите (ЗЗП), а комисията вече носи името Комисия за защита на потребителите (КЗП).

...прочетете повече

Рекламация на стока при търговска и законова гаранция

Едно от най-важните постижения на ЗЗП при защитата на потребителя е т.нар. “законова гаранция” на стоките – като преди това имаше само един вид гаранция на стоките – т.нар. “търговска гаранция“. Законовата гаранция е всеобхватна и важи за почти всички стоки (от дребни стоки за бита, обувки и др. до мобилни телефони и изключително скъпа техника). Тя обаче е неприложима в някои определени хипотези – напр. гаранция в строителството поначало може да се търси на основание Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не и на основание Закона за защита на потребителите. Търговската гаранция обаче е доброволна и търговецът може да я представи, но може и да не я предостави. Практиката сочи, че почти всички големи, а вече и много от малките производители предлагат доброволна търговска гаранция на стоки. Случва се обаче търговската гаранция да е по-кратка (напр. 1 година) от законовата гаранция (която винаги е 2 години) – при това положение, дори търговската гаранция на стока да е изтекла (напр. след 1 година и 6 месеца от закупуването), потребителят има пълното право да се позове на законовата гаранция и да направи рекламация на стока. Практиката обаче познава опити търговци да убедят потребители, че щом търговската гаранция на стока е изтекла – то гаранционната отговорност е погасена и рекламация не може да бъде предявена. Което разбира се не е вярно. По-убедително звучат търговци, които поставят условия за удължаване на търговската гаранция на стоки (напр. 1 година + още 1 година ако на първата година бъде направен преглед или профилактика на стоката), и отказват уважаването на рекламация (направена напр. 1 година и 6 месеца след покупката), защото поставените от тях условия не били спазени. Това обаче отново не отговаря напълно на истината – търговецът може да откаже рекламация по търговската гаранция (предвид несъобразяване с поставените от него условия), но не може да откаже рекламация на потребител, позоваващ се на 2-годишната законова гаранция – за която гаранция не могат да бъдат поставяни едностранни условия от търговеца (при търговската гаранция такива условия са допустими). Друг сравнително популярен опит за превратно тълкуване на ЗЗП от страна на търговци е обяснението, че при отстраняване на дефект (ремонт или замяна на стока) гаранцията “свършва” – чл.123, ал.2 от ЗЗП обаче е категоричен, че първоначалните гаранционни условия и гаранционна отговорност като цяло се запазват (т.е. търговецът може да се наложи да замени една стока с нова многократно до окончателното изтичане на гаранцията на стоката).

...прочетете повече

Електронни пари, платежна система и платежни институции

Електронни пари, платежни институции, платежна система, система за електронни плащания и др. – тези понятия изглеждат на пръв поглед много сходни, но всъщност крият доста различия. Уредбата им е в Закона за платежните услуги и платежните системи, както и в Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния пазар и Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно предприемането, упражняването и надзора над дейността на институциите за електронни пари.

...прочетете повече

Електроразпределение: правила за търговия с електроенергия при електроснабдяване

Новите правила за търговия с електроенергия са израз на либерализацията на електроенергийния пазар в България, която се извършва в съответствие с изискванията на законодателството на Европейския съюз, с двустранните споразумения и с правилата за трансграничен обмен и търговия на електрическа енергия. Либерализацията на електроенергийния пазар в България през годините се е извършвала поетапно, с цел да се създадат условия за конкуренция между производителите на електрическа енергия, както и свободата на потребителите да избират своя доставчик на електроенергия, което от своя страна да се отрази на цената на електричеството за крайния потребител.

...прочетете повече

Признаване и допускане на изпълнението на решения и актове, постановени в други страни–членки на ЕС

Уредбата на тези въпроси се намира в Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22.12.2000 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, а в националното ни законодателство се съдържа в чл. 621 – 624 от ГПК. Различаваме два вида признаване на съдебното решение, в зависимост от начина, по който признаването се извършва, а именно:

...прочетете повече

Изкупуване на фирми със задължения – напълно законно

Изкупуването на фирми със задължения в България продължава да е трън в очите най-вече на данъчната администрация, най-малкото защото проблемът е свързан с ощетяване на държавния бюджет.

Но проблемът с гореспоменатите задължения на фирми се преекспонира в грешна посока. Защото няма почти никакво значение, а за държавната хазна – абсолютно никакво, кой точно ще е собственик на едно фалирало търговско дружество с ограничена отговорност, което има несъбираеми задължения. Ако например става дума за дружество с ОГРАНИЧЕНА отговорност с капитал от 2 лева – тогава ограничено отговорният съдружник (или респ. едноличен собственик на капитала) отговаря лично само до размера на дяловия капитал, а именно 2 лева. Независимо дали собственик на такава фирма е много богат бизнесмен или беден човек без никакво имущество – и в двата случая на практика държавата няма да може да претендира от собственика на фирмата и събере от неговото лично имущество повече от 2 лева.

...прочетете повече

Внимание! Интернет измами!

При бурното развитие на технологиите все по-голям относителен дял заемат електронните и интернет измами. На първо място следва да се отбележат все по-популярните и набиращи скорост т.нар. phishing измами. При тях се получава имейл, в който се изискват лични или други поверителни данни, напр. номера на банкови карти и пароли за достъп. Измамата се състои в това, че на пръв поглед електронното съобщение изхожда от напълно легитимен източник, напр. обслужващата банка на дадено физическо или юридическо лице, но всъщност то изхожда от индивидуални измамници или престъпни организации, които, след получаване на споменатите данни, просто източват банковите карти или сметки на подведените да предоставят лични данни лица. Основното правило тук е в никакъв случай, по никакъв повод, подобни данни да не се предоставят на който и да е, дори на служители на банка. В случай на съмнение всяко лице, получило подозрителен имейл, може да се обади по телефон на обслужващата го банка, за да се увери дали не става дума за измама.

...прочетете повече

Кражба на самоличност и лични данни

Кражбата на лични данни стои в основата на много сериозни престъпления – „кражби“ на фирми, недвижими имоти и т.н. За съжаление мнозина подценяват опасностите, които крие едно невинно на пръв поглед предоставяне на личните данни на лице, което може да злоупотреби с тях.

...прочетете повече

Имотни измами – наръчник как се става жертва на имотна измама

Имотни измами е имало винаги, но напоследък започна особено много да се шуми за тях. Ако Вие все още не сте ставал жертва на имотна измама, но имате желание, по-долу може да намерите някои практически съвети за това.

1. Поговорката ”Прекалено хубаво, за да е истина” е измислена от хора без късмет. Например такива, които никога не са били 999999-ят клиент на даден уебсайт, вследствие на което да са печелили 999999 долара (или поне iPhone). Затова ако Ви минават подозрителни мисли, че предложението е прекалено изгодно – просто махнете с ръка и продължете – все пак това е Вашият щастлив ден!

...прочетете повече

Търговски регистър 2013: SMS известяване, проблемите остават

Търговският регистър въведе услуга за SMS известяване. Но проблемът с кражбата на фирми най-вероятно няма да бъде решен. Но не заради естеството на самата услуга, която е напълно в интерес на собствениците, а заради широкото разпространение, което тя най-вероятно НЯМА да получи в сегашния си вид. Услугата е напълно полезна и изцяло в интерес на собствениците. Но за съжаление, ако не почти всички, то поне мнозинството от фирмите в България вероятно няма да се възползват от предимствата на тази услуга, предлагана от Търговския регистър.

...прочетете повече

Регистрация на зъболекари като амбулатория за индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ по дентална медицина

Дентален лекар (зъболекар, стоматолог) или група от дентални лекари (двама или повече), които желаят да осъществяват първична медицинска помощ по дентална медицина, могат да създадат амбулатории тип „индивидуална” или тип „групова” практика за първична медицинска помощ по дентална медицина. Амбулаториите за индивидуална или групова практика за първична помощ по дентална медицина се създават чрез регистрационен режим. Регистрацията се извършва в съответната Регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира лечебното заведение. Самата регистрация се извършва чрез подаване на заявление по чл. 40, ал.1 от Закона за лечебните заведения, към което се прилагат и редица документи.

...прочетете повече

Вписване на актове в СВ към АВ

Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2012 г., ОСГТК, докладчик съдията Борис Илиев, даде отговори на някои въпроси, които бяха решаване противоречиво от различните служби по вписванията (СВ) към Агенцията по вписванията (АВ). Тълкувателното решение е задължително за всички правни субекти и уеднаквява съдебната и административна практика.

...прочетете повече

Публична продан (публични продажби) – ЧСИ продажби на имоти

Публична продан (публични продажби) на имоти е процедура, която е уредена в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Част V – Изпълнително производство, Глава 43 – изпълнение върху недвижими вещи.

Публична продан на имот се извършва от частни съдебни изпълнители (ЧСИ) или държавни съдебни изпълнители (ДСИ) – в зависимост от това, къде е образувано изпълнителното дело. Интересен факт е, че не във всички райони на България има частни съдебни изпълнители (ЧСИ) и при това положение за някои имоти публична продан на практика задължително се извършва от ДСИ. Друга подробност е, че частните съдебни изпълнители (ЧСИ) са задължени да публикуват в специален регистър в интернет всички извършвани от ЧСИ продажби на имоти – докато ДСИ нямат такова задължение и имотите, които те продават на публична продан, се обявяват само „офлайн“ – чрез залепване на съобщения в съответния районен съд. община или кметство, както и на самия продаван на публична продан недвижим имот.

...прочетете повече

Изключване на съдружник от ООД

Изключването на съдружник от ООД е процедура, след ефективното извършване на която се внася промяна в състава и числеността на съдружниците в дружеството с ограничена отговорност. Изключването на съдружник от ООД е прекратително основание на членството в ООД, а процедурата е детайлно уредена в Търговския закон. Недостатъкът на уредбата е, че не са в достатъчна степен конкретизирани основанията за изключване на съдружник от ООД, а уредбата е твърде обща и дава възможност за различни тълкувания. И на практика се получава така, че не закона, а съдебната практика е по-точният и прецизен източник, от който може да се черпи информация кое е законно и кое не.

...прочетете повече

Жалби и съдебни дела срещу монополисти

Дела срещу монополисти (съдебни дела срещу топлофикация, мобилни оператори, електроразпределителни дружества, други доставчици и т.н.) е популярна напоследък опция за мнозина български потребители, чиито права са били засегнати по някакъв начин. Легалното понятие за „монопол“ се съдържа в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) – според чл.19 монополно е положението на предприятие, което по закон има изключителното право да извършва определен вид стопанска дейност, а според чл.20 господстващо е положението на предприятие, което с оглед на своя пазарен дял, финансови ресурси, възможности за достъп до пазара, технологично равнище и стопански отношения с други предприятия може да попречи на конкуренцията на съответния пазар, тъй като е независимо от своите конкуренти, доставчици или купувачи. В представата на средностатистическия човек обаче „монополист“ се асоциира с голяма компания, която или въобще няма алтернатива на свободния пазар, или алтернативите са твърде малко. В такъв смисъл ще бъде използвана и думата „монополист“ и нейните производни по-долу.

...прочетете повече

Закриване на фирми (ООД, ЕООД, АД, ЕТ) – процедура по ликвидация на фирма

Ликвидация на ООД, ЕООД, АД и др. (закриване на фирма) е институт, уреден в ТЗ, но, за разлика от близката процедура по несъстоятелност, при него не са налице същите финансови затруднения. Ликвидация на фирма в практиката се използва като синоним на закриване на фирма и заличаване на търговско дружество – защото ликвидацията е законова последица от вземането на решене от търговеца за прекратяване (закриване) на фирма. Без надлежното провеждане на производство по ликвидация, фирма (търговско дружество като ООД / ЕООД или пък ЕТ) не може да бъде заличена от Търговския регистър и продължава да бъде субект на търговския оборот с всички произтичащи от това последици – регистрации, пререгистрации, подаване на данъчни и други декларации и т.н. – независимо, че на практика може да не функционира. Това, че дадено търговско дружество не извършва дейност съвсем не означава, че задълженията му към трети лица, вкл. държавата и различните държавни органи, се погасяват и няма да се породят нови такива занапред. Докато при законосъобразно провеждане на производство по ликвидация на ЕООД, ООД, АД, ЕТ или друго търговско дружество съответната фирма се прекратява, заличава се в търговския регистър и престава да съществува като субект на търговското право. Ликвидация на ЕТ или ликвидация на ООД или друго търговско дружество може да бъде осъществена отчасти и „дистанционно“ – например ликвидация на фирма от София може да бъде вписана в Търговския регистър в Пловдив.

...прочетете повече

Брачен договор (предбрачен договор) – обща характеристика и особености

Брачен договор, известен още и като предбрачен договор, е сравнително нов институт на българското семейно право, въведен с новия Семеен кодекс от 2009 година. Ако не сключат такъв договор, съпрузите могат да избират измежду две опции – старият режим на съпружеска имуществена общност (СИО) и новата възможност за избор на режим на имуществена разделност. Ако съпрузите изрично не са избрали режим, до евентуален развод се прилага режимът на съпружеска имуществена общност (СИО). Изборът на режим може да бъде направен много лесно от съпрузите, докато за оформянето му не е особено препоръчително ползването на примерен брачен договор (образец), а по-скоро намесата на добър бракоразводен адвокат или друг опитен юрист, който е запознат със сложните проблеми, които възникват в един бракоразводен процес и които проблеми могат да бъдат лесно предотвратени още преди да са възникнали.

...прочетете повече

Законов срок за плащане срещу междуфирмената задлъжнялост

Според приетите последни промени в Търговския закон страните по търговска сделка могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 60 дни. По изключение може да бъде договорен и по-дълъг срок, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави.

...прочетете повече

Наследяване на дружествен дял в ООД / ЕООД

Наследяването на дружествен дял в ЕООД или ООД (капиталово търговско дружество) е една съвсем нелека задача и причината за това се корени в българският законодател, който е посветил на темата една единствена разпоредба в българския Търговски закон, която е пределно обща и не формулира никакви процедурни правила. Последните се съдържат в съдебната практика на българските съдилища, която практика, отново за съжаление, съвсем не е еднородна. И в крайна сметка всичко пада на плещите на наследниците, чийто наследодател е починал или на адвокат, който те са ангажирали, за да изчисти всички проблеми по наследяването на дружествените дялове.

...прочетете повече

Нова ера: неимуществени вреди дори при договорни отношения!

29 януари 2013 година може да се окаже повратен момент в историята на българското гражданско право, свързано с присъждането на обезщетения за неимуществени вреди по справедливост.

До тази дата обезщетения за непозволено увреждане (напр. болки и страдания, негативни преживявания, загуба на време и т.н.) се присъждаха само ако произтичаха от ИЗВЪНДОГОВОРНО основание (напр. катастрофа или друг инцидент), но не и ако произтичаха от ДОГОВОРНО основание (каквито и да е облигационни отношения между страните, базирани на устни или писмени споразумения).

...прочетете повече

Лизинг – същност, рискове, видове и договор за лизинг

Договорът за лизинг е договор, въз основа на който едната страна, наречена лизингодател, се задължава да предостави ползването на вещ (напр. лизинг на автомобили) на другата страна, наричана лизингополучател, срещу възнаграждание.

Най-напред следва да бъде отбелязано, че това е договор за ползване на вещ, а не прехвърлителна сделка. Но търговският закон дава възможност на лизингополучателя да придобие вещта по време на съществуването и действието на договора или след неговото изтичане, тоест може да стане и трансформация в прехвърлителна сделка. Затова договорът за лизинг се определя като смесен тип договор. Почти всички договори за лизинг в България имат опция за прехвърляне, която обаче следва да бъде много внимателно редактирана и прецизирана, препоръчително от юрист, специализиращ в областта на търговското право, за да се избегнат всички възможни рискове и неприятни бъдещи изненади за бъдещия собственик.

...прочетете повече

Запис на заповед – форма, предявяване, протест и рискове

Записът на заповед е едностранна сделка, уредена в българския Търговски закон, облечена в законоустановената форма, с означението „Запис на заповед”, по която едно лице, наречено издател, обещава да заплати на друго лице, т.нар. поемател, дадена сума пари. Правилното название е „Запис на заповед” (мъжки род), а не „Записна заповед” (женски род).

...прочетете повече

Гражданско неподчинение – обществено, а не правно понятие

След 1989 година в България стана особено модерно да се говори за „гражданско неподчинение”. Макар масово да не се знае какво точно значи, мнозина го асоциират с публично изразяване на несъгласие с обществено задължителни актове (закони, решения и т.н.). Или активен отказ за подчинение на определени закони, изисквания или заповеди на правителство или на друга преобладаваща сила, без да се прибягва до физическо насилие.

...прочетете повече

Изменения в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Приети са последни изменения в Наредба № 2 от 31.07.2003, с които изменения се затяга режимът на издаване на Акт 16. Съгласно изменения чл.14 от Наредбата, отказ се издава при:

1. (доп. – ДВ, бр. 49 от 2005 г., изм., бр. 98 от 2012 г. , в сила от 11.12.2012 г.) когато строежът или части от него са изпълнени в несъответствие с одобрения инвестиционен проект и/или в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план;

...прочетете повече

Данък върху лихвите по депозити – окончателно в ЗДДФЛ

На 30 ноември 2012 бяха гласувани последните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно които с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки (чл.38, ал.13).

...прочетете повече

„Оттегляне” на подпис? Невъзможно.

От време на време в публичното пространство изтича информация за актуални събития от обществен интерес, при които има подписани документи, а подписалите ги лица впоследствие декларират, че оттеглят подписите си. Което обаче по българското гражданско право е невъзможно.

Подпис под документ – това означава направено валидно волеизявление, което обвързва направилия волеизявлението. Впоследствие същото това лице може да направи друго НОВО волеизявление, което да е коренно различно от предходното и да преуреди по съвсем друг начин нещата. Но това второ волеизявление не може да заличи първото. Например ако има подписано пълномощно на 1 януари, но упълномощителят оттегли пълномощното на 1 май – след 1 май пълномощното няма да е валидно, но между 1 януари и 1 май всички действия, които пълномощникът е извършил са действителни, въпреки че впоследствие упълномощителят си е „оттеглил” подписа.

...прочетете повече

Преобразуване на дружества с международен елемент

За разлика от преобразуването на български търговски дружества, преобразуването, в което участват и търговски дружества със седалища в държави – членки на Европейския съюз, има своите специфични особености.

На първо място като форми на преобразуване могат да се прилагат само вливането и сливането. На следващо място поне едно от дружествата, които се сливат или вливат, трябва да е със седалище в държава – членка на Европейския съюз или друга държава, която е страна по Споразумението за европейското икономическо пространство, а българското дружество, което участва, трябва да е задължително капиталово. По българския Търговски закон съществува и ограничение за преобразуващо се дружество със седалище в България, което ще се влее в или слее с дружество със седалище в друга държава-членка – то не трябва да притежава земя.

...прочетете повече