Отваряне на игрална зала за хазарт / лиценз за казино

Време за прочитане : 2 минути
 

Откриването на казино или игрална зала, в които се провеждат хазартни игри, преминава през лицензионна процедура, която е в компетентността на Държавната комисия по хазарта (ДКХ). Същата не е лесна и е препоръчително провеждането й от адвокат със съдействието на собствениците на хазартния бизнес. Сред кръга лица, които могат да кандидатстват за хазартен лиценз на игрална зала, са български търговски дружества или еднолични търговци или фирми от ЕС и Швейцария. За откриване на казино изискванията са по-високи – лиценз може да бъде издаден само на ООД или АД с поименни акции. Във всички случаи хазартните лицензи са лични (не могат да се прехвърлят на друго лице) и важат само за изрично упоменатите в тях хазартни игри. ...прочетете повече