★ Правен помощник

Време за прочитане : 2 мин.

„Правен помощник“ е напълно безплатно приложение за мобилни телефони и таблети, което съдържа:

 • Най-популярните БГ нормативни и др. актове – кодекси, закони, правилници, тарифи и др. (пълен списък по-долу)
 • Образци на документи – бланки, шаблони и формуляри (пълен списък по-долу)
 • Юридическите статии, публикувани на https://advokattrifonov.com
 • Калкулатори на адвокатски хонорари, съдебни такси, законна лихва и нотариални разноски при покупка на недвижим имот

Предлага се в Google Play Функционалност:

 • Всички документи са в PDF формат и могат да бъдат свободно отваряни и редактирани и извън приложението, вкл. препращани чрез бутона СПОДЕЛИ в горния десен ъгъл на приложението.
 • Документите се свалят от интернет и записват (кешират) в локална папка PravenPomoshtnik на електронното устройство. При повторно отваряне в приложението, документи се свалят повторно от интернет, само ако има намерена по-нова версия онлайн.
 • Приложението изисква разрешение за достъп до паметта на електронното устройство за кеширане на документи и разрешение за набиране на телефони с оглед евентуален контакт по желание на потребителя с Адвокатска кантора „Трифонов“.

Приложението съдържа следните нормативни актове:

Кодекси

 • Административнопроцесуален кодекс (АПК)
 • Граждански процесуален кодекс (ГПК)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
 • Изборен кодекс (ИК)
 • Кодекс за застраховането (КЗ)
 • Кодекс на международното частно право (КМЧП)
 • Кодекс за социално осигуряване (КСО)
 • Кодекс на труда (КТ)
 • Наказателен кодекс (НК)
 • Наказателно-процесуален кодекс (НПК)
 • Семеен кодекс (СК)

Закони

 • Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН)
 • Закон за българските лични документи (ЗБЛД)
 • Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
 • Закон за данък върху добавената стойност + правилник (ЗДДС)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
 • Закон за движението по пътищата + правилник (ЗДвП)
 • Закон за електронната търговия (ЗЕТ)
 • Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)
 • Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)
 • Закон за закрила на детето (ЗЗДет.)
 • Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)
 • Закон за защита на потребителите (ЗЗП)
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПП)
 • Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП)
 • Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
 • Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)
 • Закон за наследството (ЗН)
 • Закон за обществените поръчки (ЗОП)
 • Закон за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)
 • Закон за потребителския кредит (ЗПК)
 • Закон за собствеността (ЗС)
 • Закон за туризма (ЗТ)
 • Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС)
 • Закон за устройство на територията (ЗУТ)
 • Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД)
 • Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)
 • Търговски закон (ТЗ)

Разни

 • Наредба за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община
 • Наредба за осигуряване на обществения ред в гр. Пловдив
 • Указ за борба с дребното хулиганство (УБДХ)

Тарифи

 • Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
 • Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители
 • Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
 • Наредба за минималните адвокатски възнаграждения

Приложението съдържа следните, подредени по категории, образци на документи (бланки, шаблони и формуляри):

Бизнес

 • Фактура
 • Стокова разписка
 • Рекламация на стока/услуга (търговци)
 • Рекламация на стока/услуга (потребители)

Задължения

 • Разписка за получена сума
 • Нотариална покана
 • Отговор на нотариална покана
 • Заявление за заповед за изпълнение
 • Заявление за заповед за незабавно изпълнение
 • Възражение срещу заповед за изпълнение

Имущество

 • Договор за покупко-продажба на МПС
 • Договор за наем на недвижим имот
 • Приемо-предавателен протокол за недвижим имот
 • Заявление за данъчна оценка на недвижим имот
 • Заявление за удостоверение за тежести на недвижим имот

Работа

 • Трудов договор (безсрочен)
 • Трудов договор (със срок на изпитване)
 • Заповед за командировка в чужбина
 • Молба за платен годишен отпуск
 • Молба за напускане на работа

Семейно-наследствени

 • Адресна карта за настоящ адрес
 • Заявление за промяна на постоянен адрес
 • Заявление-декларация за детски надбавки
 • Искане за удостоверение за наследници
 • Искане за удостоверение от регистъра на населението

Моля дайте своята оценка: