Общи условия

Време за прочитане : 6 мин.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на сайта
advokattrifonov.com

Общи разпоредби
Авторски права
Отговорност
Бисквитки
Защита на личните данни
Заключителни разпоредби

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящите общи условия („ОУ“) уреждат правилата за използването на сайта https://advokattrifonov.com („сайта“), включително обработката на лични данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-нататък за краткост „Регламентът“) и „бисквитки“ при използването му.
 2. Сайтът е собственост на адвокат Емил Величков Трифонов („собственик“), адв. № 1000037240, който е член на Адвокатска колегия – Пловдив и спазва всички разпоредби, отнасящи се до законовата регулация на упражняваната от него професия, предмет на уредба от Закона за адвокатурата. Контакт с адв. Трифонов може да бъде осъществен на имейл trifonov@lawyer.bg, тел. +35932624104 или адрес: гр. Пловдив, ул. „Мали Богдан“ 21.
 3. Настоящите ОУ са задължителни за всички потребители на сайта и използвайки го, потребителят се съгласява с тези ОУ и с тяхното спазване. В случай, че даден потребител не отговаря на някое изискване, записано в настоящите ОУ или не е съгласен с която и да е част от ОУ, същият няма право да започва използването или ако вече е започнал, следва незабавно да преустанови използването на сайта. Потребител, по смисъла на настоящите ОУ, е всяко лице, което използва сайта по какъвто и да е начин, включително разглеждане, използване на различни функции и др.
 4. Сайтът е предназначен за използване само от дееспособни лица, навършили 18 години и с приемането на настоящите ОУ лицето, използващо сайта, изрично потвърждава, че има навършени 18 години и е дееспособно.
 5. Информацията в сайта под формата на правни статии или друга информация изразява мнението на собственика и не следва да се счита за правен или друг съвет. Собственикът или което да е свързано с него лице не носи каквато и да е отговорност във връзка с точността на информация и коректното функциониране на различните функции на сайта, вкл. актуалността на публикувани актове, правни статии, и т.н.

АВТОРСКИ ПРАВА

 1. Авторските права върху концепцията, изпълнението и базата данни на сайта или на отделни части от него принадлежат на собственика и каквато и да е графична, текстова или друга информация не може да бъде извличана чрез постоянно или временно пренасяне на съдържанието на базата данни или на негова съществена (и несъществена част, когато нарушението се извършва повторно или систематично) в количествено и качествено отношение част върху друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма без изричното писмено съгласие на собственика, освен в случаите на т. 7 по-долу.
 2. Потребителите могат свободно да използват цялата налична в сайта информация в непроменен вид, в това число правните статии и друга информация и различните функции на сайта, вкл. да споделят хипервръзки (линкове) към сайта, без да дължат възнаграждение, при условие, че не се пречи на нормалното използване на горепосочената информация и не се увреждат законните интереси на носителя на авторското право.
 3. Съдържанието и оформлението на настоящите ОУ е обект на изключително авторско право и не може да бъде използвано в каквато и да е, вкл. модифицирана, форма без изричното разрешение на собственика. Без разрешение на собственика ОУ могат да бъдат свободно модифицирани и използвани на други сайтове при условие, че в тях се съдържат хипервръзки (линкове) към https://advokattrifonov.com/.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове, за които собственикът не носи каквато и да било отговорност, включително за тяхното съдържание и безопасност. Връзките към други сайтове се предоставят единствено за удобство на потребителите на сайта и посещението или използването им е изцяло на отговорността и риска на потребителя.
 2. Собственикът може да отговаря на запитвания и коментари на потребители по свое усмотрение, като потребителят се съгласява, че такива отговори не представляват правен съвет от адвокат по смисъла на закона, собственикът няма да носи отговорност за същите и при нужда от квалифицирана правна помощ следва да се обърне към компетентен адвокат.
 3. За извършени от потребители незаконосъобразни действия при използването на сайта (вкл. използване на език на омраза, обидни коментари, невярна или подвеждаща информация и т.н.) потребителите носят предвидената в закона наказателна, административна или гражданска отговорност в зависимост от естеството на извършеното от тях деяние. Собственикът не носи отговорност за изразени мнения, коментари или други публични прояви на потребители.
 4. Въпреки всички взети предохранителни мерки с цел безопасното използване на сайта, вкл. антивирусна и друга защита, собственикът не носи отговорност за каквито и да било загуби на информация или вреди, причинени на електронно устройство на потребител, вкл. за вируси и други зловредни алгоритми, които биха могли да заразят или повредят неговото електронно устройство вследствие на достъпа му до сайта или на неговото използване. Потребителят се съгласява, че собственикът не носи каквато и да е отговорност в какъвто и да било случай за вреди, които могат да са резултат от използването, или от невъзможността да се използва сайтът, дори и в случай, че собственикът е бил предварително уведомен за възможността да произтекат вреди. Собственикът не носи отговорност при промяна на визията, графиката, изображенията и съдържанието, вкл. изтриването на отделни части или цялостното преустановяване работата на сайта, в случай, че тази промяна е довела до каквито е да е загуби от страна на потребителя в резултат на това. Собственикът не носи отговорност за точността, изчерпателността и актуалността на предлаганата от сайта информация, вкл. под формата на статии, коментари, нормативни актови и др.

„БИСКВИТКИ“

 1. Потребителят се съгласява, че сайтът използва „бисквитки“, които се съхраняват в крайното електронно устройство на потребителя и в някои случаи е възможно събиране на минимално количество информация за потребителя, но в тази връзка са спазени всички изисквания на националното и европейското законодателство в областта на защитата на личните данни.
 2. „Бисквитките“ (преведено от английски език “cookies”), са определена информация, изпратена от сървъра към браузъра на потребителя. Използват се за по-лесното, безпроблемно и удобно функциониране на сайта. Те позволяват на сайта да запаметява действията и предпочитанията на потребителя (като например език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещава сайта или преминава от една страница към друга. „Бисквитките“, които могат да се използват са „сесийни“ и „постоянни“. „Сесийните“ се изтриват автоматично след края на сесията на дадения потребител на сайта. „Постоянните“ бисквитки се съдържат в крайното електронно устройство на потребителя за определен срок или безсрочно.
 3. Сайтът събира „бисквитки“ със статистическа цел, водена за удобство на собственика, напр. за информация как потребителите използват сайта, кои са най-четените статии, колко посещения има и пр. Сайтът също така използва „бисквитки“, които подпомагат неговата дейност чрез намаляване натовареността на мрежата, за да балансират и да предложат по-лесен и безпроблемен достъп до него на своите потребители. Сайтът предлага възможност за споделяне на своето съдържание на потребителите в различни социални мрежи, за която се използват определени „бисквитки“. „Бисквитките“, които се събират от сайта, няма да бъдат използвани за цели, различни от тези, които са изрично посочени в настоящите ОУ.
 4. Всеки потребител може да забрани използването на „бисквитки“ на своето устройство или да изтрие налични такива, чрез настройките на използвания от него интернет браузър, но ако направи това е възможно функционалността на сайта да бъде ограничена.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Сайтът, чрез своя собственик, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 (ЕС), обработва лични данни на своите потребители, сведени до абсолютния минимум, необходим за правилното и ефективното му функциониране, като се прилагат всички необходими технически и организационни мерки във връзка със защитата на личните данни на потребителите, съгласно Регламента. С приемането на настоящите ОУ и използването на сайта, потребителят дава разрешение на собственика, свързани с него лица и подизпълнители, вкл. обработващи лични данни, да обработват негови лични данни за посочените по-долу цели.
 2. Лични данни, които може да бъдат предоставени доброволно от страна на субекта на данни, се обработват с цел предоставяне на статии и информация на правна тематика, вкл. чрез отговори на поставени от субекти въпроси. Администраторът съхранява и анализира информацията относно посещенията и активността на потребителите в сайта, за да разбере как потребителите използват сайта, за да може да го направи по-привлекателен и лесен за употреба.
 3. Получатели на лични данни са собственикът на сайта, свързани с него лица и подизпълнители по Закона за адвокатурата и др. нормативни актове, вкл. обработващи лични данни, които обработват лични данни на потребители на основание съгласието на същите, предоставено доброволно, след приемането на настоящите ОУ. В случай, че съгласие не е налице, лични данни могат да се обработват, когато това е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на потребителите. С приемането на настоящите ОУ, потребителят се счита за уведомен, че в случай на оттегляне на даденото от него съгласие, това няма да повлияе на досегашното законосъобразно обработване на лични данни.
 4. Лични данни се предоставят от потребителите при използването на сайта напълно доброволно, без потребителите да имат каквото и да е задължение за това. При функционирането на сайта няма определени лични данни, които да следва да бъдат задължително нарочно и изрично предоставени от потребителите, които да са абсолютно задължително условие за ползването на сайта. Ако не бъдат предоставени някои лични данни, описани по-долу, потребителите няма да могат да се възползват от част от функционалността на сайта.
 5. Ако желаят да се възползват от функционалността, свързана с онлайн запитвания или коментари, потребителите следва да предоставят следните категории лични данни: име и имейл адрес, които са общодостъпни и публично видими при направени публични коментари. Потребителите могат да посочат и други лични данни изцяло по своя преценка като имат предвид, че публикуваните в коментари към определени правни статии лични данни са видими за всички потребители на сайта, а оттам и за широката общественост. Изпратените по имейл или чрез форма за запитване лични данни не се предоставят на трети лица, освен на подизпълнители или свързани със собственика трети лица, само за целите, посочени в настоящите ОУ. По отношение на обработваните от сайта лични данни не се извършва трансфер в трета държава или международна организация, но в случай на необходимост, ще бъдат спазени всички изисквания на Регламента и същите ще бъдат надлежно и своевременно информирани за това. Събраните лични данни не се използват за маркетингови цели и рекламни съобщения.
 6. Сайтът използва услугите на следните обработващи лични данни: Google Analytics https://www.google.com/analytics/terms/bg.html, superhosting.bg https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php, които спазват изискванията на Регламента, носят отговорност за обработката на предоставяните им лични данни и ги използват само за изпълняване на поетите пред собственика задължения.
 7. Личните данни, събирани при използването на сайта, се съхраняват за срок, не по-дълъг от необходимия за правилното функциониране на сайта. Тези срокове са:
 • данни, събирани при посещение на сайта– до изтичане на системните записи на ниво уебхостинг/аналитичен софтуер (Google Analytics);
 • данни, свързани с адвокатската дейност на администратора – 5 години, считано от изпълнението, прекратяването или погасяването по давност на съответните отношения или възможни претенции във връзка с тях.

Допълнително и нарочно предоставените от потребителите лични данни в публично видими коментари в сайта се съхраняват до отправяне на изрично искане за изтриването им на посочения по-горе имейл адрес от потребител до администратора. Допълнително и нарочно предоставените от потребителите лични данни, изпратени само до собственика и публично недостъпни, се съхраняват в предвидените в Закона за адвокатурата и свързаните с него актове срокове.

 1. Всеки потребител има възможността да упражни описаните в настоящата точка свои права, като според Регламента във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни, потребителите при определени условия могат да се възползват от тези права на:
 • достъп, съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679
 • коригиране, съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679
 • изтриване, съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679
 • ограничаване, съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679
 • възражение, съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 и
 • преносимост, съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Горепосочените права са изчерпателно изброени в Регламента и за тях е предвидено да бъдат свободно предоставяни от страна на собственика след надлежно постъпило искане в тази насока, като правата се запазват и по отношение на трети, свързани със собственика лица, както и неговите подизпълнители.

 1. Потребителите имат възможност за жалба до и контакт с компетентния надзорен орган на адрес: гр. София 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, факс: 02/9153525, имейл: kzld@cpdp.bg.
 2. Потребителите на сайта не са обект на автоматизирано вземане на решения, нито на профилиране, по смисъла на Регламент 2016/679 ЕС за защита на личните данни. Ако в даден момент след даването на съгласие от потребител и приемането от него на настоящите ОУ, сайтът започне да обработват лични данни на потребители за други цели, потребителите ще бъдат надлежно информирани чрез промяна, посочена в настоящите ОУ и съгласието им ще бъде поискано наново.
 3. Субектът на данни има право по всяко време да направи възражение за обработване на личните му данни от администратора, когато същите се използват за целите на директния маркетинг. В случай, че това обработване се основава на дадено съгласие от страна на субекта на данни, последният може по всяко време да оттегли това съгласие по същия начин, по който го е дал.
 4. В случай, че субектът на данни иска да упражни някое от горепосочените си права, той има възможност да направи това чрез отправяне на изрично искане до администратора, изпратено по имейл.
 5. Администраторът има право да наложи разумна такса, съобразена с административните разходи, свързани с някое от изискванията за упражняване на правата на субекта на данни. Администраторът може да откаже да уважи някое искане, отправено от субекта на данни, поради невъзможност да го изпълни, например заради законово задължение да съхранява данните за определен период.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящите ОУ могат да бъдат променяни по всяко време чрез актуализирането им в сайта. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта и стават автоматично задължителни за всички потребители, използващи го.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *