Местна подсъдност по граждански и търговски дела

Време за прочитане : 2 минути
 

Съдебните дела по граждански или търговски спорове винаги се образуват пред съда, в който ищецът или негов представител, например адвокат, е депозирал исковата молба. И въпросът, който нерядко се задава в тази връзка е – може ли дадено дело да бъде преместено, напр. съдебно дело, образувано в София, пред някой от софийските съдилища, да бъде преместено в друг съд извън София, или обратното – дело, образувано в извънсофийски съд да бъде преместено в софийски. ...прочетете повече

Адвокат за развод по взаимно съгласие – адвокатски хонорар и документи

Време за прочитане : 2 минути
 

Развод по взаимно съгласие (с пълномощно или лично) е процедура, уредена в чл. 50 и сл. от новия Семеен кодекс, както и от Гражданския процесуален кодекс. Новият СК внесе редица изменения в бракоразводното производство. Отпадна т.нар. помирително заседание, което малко или много забавяше производството по бракоразводните дела. При развода по взаимно съгласие отпадна и изискването да са минали поне три години от сключването на брака – т.е. веднага след сключването на граждански брак, съпрузите могат още на следващия ден да поискат, а съдът евентуално да одобри развод по взаимно съгласие. ...прочетете повече

Съдебна делба след развод – особености

Време за прочитане : 2 минути
 

След приключило дело с влязло в сила решение за развод, следващата стъпка обикновено е завеждане на ново дело за делба на имущество. Важна особеност е, че при развод по взаимно съгласие двете страни могат доброволно да уредят имуществените си отношения ЕДНОВРЕМЕННО с развода. При развод по исков ред обаче и непостигане на съгласие между страните, единствената опция е образуването на ново дело за делба след приключване на това за развода. ...прочетете повече