Търговско право

Време за прочитане : 3 мин.

Искате да знаете точния хонорар за решаване на Вашия търговски казус или търсите оферта за фирмено обслужване? Разберете веднага като се обадите на 0888458635

Отговори от адвокат по търговско право

Видове съдействие и представителство на търговски дружества

Търговско право

Адвокат по търговско право и търговски дела, известен още като фирмен или корпоративен адвокат, е фигура, която се грижи за интересите на представляваното от нея юридическо лице (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), като за целта се сключва нарочен договор, предмет на който е цялостно или частично абонаментно правно обслужване.

Абонамент

Адвокатът по търговско и корпоративно право, който осъществява пълно абонаментно правно обслужване, е доверено лице на компанията и неговия собственик, и като такъв е запознат с цялостната работа на предприятието като следи всички текущи правни аспекти на извършваната дейност, както и законодателни промени, които могат да окажат влияние на дружеството.

Препоръчително е адвокатът да участва в изготвянето и поддържането на дружествената документация свързана с регламента за защита на личните данни (GDPR), изработването на общите условия за потребителите, поддържането на регистри и вътрешни политики съобразно приложимите за дейността нормативни актова и др.

Контрагенти

Опитният корпоративен адвокат следи не само работата на предприятието на представлявания от него търговец, но и на неговите контрагенти. Това е от особено значение, тъй като е често срещана практика на дългогодишни бизнес партньори, след години коректни взаимоотношения, да нанесат значителни щети и загуби на деловите си партньори.

В тази връзка има редица срокове, някои от които фатални, за които постоянно трябва да се следи с оглед запазване интереса на търговеца. Например, при изпадане в несъстоятелност (известно още като фалит), търговецът, който има вземания и неизплатени в негова полза задължения, може да загуби правото си да предявява претенции ако не стори това в определен кратък законов срок.

Частично обслужване

Честа практика на един корпоративен адвокат е да поеме текущото обслужване само на определен аспект от дейността на търговеца, в зависимост от договора за абонаментно обслужване – примерно само събиране на вземания, включително и по принудителен ред с помощта на държавен или частен съдебен изпълнител (съдия-изпълнител). При наличието на такива отношения адвокатът също си съдейства с икономически и други структури в предприятието с оглед постигането на възможно най-добрите резултати.

Събиране на вземания

Много важна част от работата на един адвокат по търговско право е събирането на вземания по принудителен ред. Без него правата на търговеца биха останали само „на хартия“, защото влязло в сила осъдително решение по делото и издаден изпълнителен лист не представляват никаква ценност, ако не могат да бъдат осребрени материализираните в тях права.

Съдебното изпълнение е една непълно уредена законова материя, която оставя много възможности за различно тълкуване. В случая, ролята на адвоката е особено важна в изпълнителното производство – и когато представлява взискател (кредитор), и когато представлява длъжника.

Когато се представя взискателя, адвокатът има за задача да открие имущество, което да послужи за удовлетворяване на вземанията на кредитора. Настоящата законова уредба, най-вече тази за вписванията на недвижими имоти, има много празноти,  които могат да бъдат използвани за саботиране процеса на удовлетворяване на кредитора. В тези случаи адвокат по търговско право може да направи редица проверки в много различни учреждения, за да намери всички налични активи на длъжника.

Ако те не са достатъчни, то могат да бъдат направени специфични съдебни искове за връщане на отчуждено имущество обратно в собственост на длъжника, и оттам те да послужат за осребряване вземанията на взискателя.

Второ мнение

Адвокатът по търговско право и търговски дела може да поеме и само конкретни казуси, които възникват в работата на търговците. В такива случаи търговското дружество има назначен юрисконсултант, който се грижи за текущите правни дела (трудови правоотношения, договори и др.), а довереният корпоративен адвокат се намесва и съдейства при усложнени юридически казуси, при необходимост от завеждане на дела или при нужда от представителство пред съд или арбитраж.

Съд / арбитраж

Последна инстанция при неразрешени търговски спорове обикновено са съдебните или арбитражни дела. При тях адвокатско представителство не е задължително, но практиката сочи, че почти всички търговски дела се разглеждат и решават с участието на адвокат. Всеки адвокат по търговско право е запознат със средствата, които гарантират ефективното реализиране на правата на дадено търговско дружество в едно съдебно производство.

Има редица специфични моменти при воденето на дела от търговски характер, които не са широко известни, но съблюдаването на които е от изключително значение за запазването и успешното реализиране на правата на съответния търговец.

Един малък пропуск, като официална промяна на седалището или представляващото лице, може да има тежки последици – примерно да бъде поставено осъдително решение по напълно неоснователен съдебен иск, включително и така нареченото неприсъствено решение, което по начално не подлежи на обжалване.

Съдебната практика приема, че търговецът е професионалист в своята област и като такъв следва да е запознат по-добре приложимите правила. Това е една от причините правилата за разглеждане на търговски спорове да са по-строги, като трябва да бъдат съблюдавани много внимателно.

Гражданският процесуален кодекс (ГПК) предвижда значително по-бърз ред за разглеждане на търговски спорове. В тази връзка някои страни се опитват да намерят начини да избегнат разглеждането на съдебни дела срещу тях по този ред и да отложат постановяване на съдебно решение възможно най-дълго.

Друг ключов момент е обезпечаването на предявени искове, чиято цел е да гарантира, че след успешно приключване на дадено дело загубилата страна ще има достатъчно активи, с които да покрие уважената от съда претенция на отсрещната страна.

И не на последно място – адвокатските хонорари за водене на търговски дела по правило са по-ниски ако е на лице действащ договор за абонаментно правно обслужване.

Преговори

Преговорите са един от ключовите моменти, при които един опитен адвокат по търговско право може да помогне за запазването и реализирането на правата на своя клиент. Освен, че пестят време, преговорите могат да бъдат провеждани и дистанционно от две различни точки на страната.

При доброволни преговори взаимните отстъпки са в голяма част от случаите изгодни и за двете страни, като остава всички договорки да бъдат „облечени“ в юридическа форма, като се гарантира ефективното им изпълнение.

По време на криза

С избухването на пандемията от коронавирус и последвалата икономическа криза, един адвокат по търговско право може да има значителен принос за оцеляването на засегнатият от кризата бизнес, а в някои случаи – и за развитието му.

Прогнозите на икономистите са, че редица търговци могат да изпаднат в неплатежоспособност, а това от своя страна да доведе до фалит и несъстоятелност на търговските дружества.

Стабилизация

Адвокатът ви би могъл да се намеси с оглед предотвратяването на подобен сценарий като преговаря от името на търговеца, ако преговорите са безплодни – да задейства всички налични законови механизми за блокиране или забавяне във времето на претенции от контрагенти, чието предявяване в разгара на кризата може да се окаже фатално предвид очакваната ниска ликвидност и междуфирмена задлъжнялост, включително и чрез иницииране на въведената преди няколко години в Търговския закон процедура за стабилизация на търговец.

Ликвидност

Фирменият адвокат също така може да предприеме спешни действия, насочени към събирането на просрочени задължения и повишаване ликвидността на представлявания клиент. И не на последно място – може да съдейства със съвети, както и оформяне на документация, пряко свързани с обявени извънредни мерки, включително и за касаещи се отношения на търговеца с държавни органи по трудово-правни, данъчни и други въпроси.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *