Търговско право

Време за прочитане : 4 мин.

Искате да знаете точния хонорар за решаване на Вашия търговски казус или търсите оферта за фирмено обслужване? Разберете веднага като се обадите на 0888458635

Отговори от адвокат по търговско право

Видове съдействие и представителство на търговски дружества

Адвокат по търговско право и търговски дела, известен още като бизнес адвокат, корпоративен адвокат или фирмен адвокат е фигура, която се грижи за интересите на представляваното от нея юридическо лице, най-често търговско дружество (ООД, ЕООД, АД, ЕАД и т.н.), като може да представлява и едноличен търговец (ЕТ), който е избрал тази форма за развиване на бизнес. Корпоративни адвокати по търговско право могат да се грижат постоянно за интересите на представляваните от тях лица като за целта се сключва нарочен договор, предмет на който е цялостно или в само в определени сектори правно обслужване. Тази фигура е известна като company lawyer, а в България – фирмен адвокат или адвокат за абонаментно правно обслужване.

Абонамент

Адвокатите по търговско право и корпоративно право, които поначало осъществяват пълно абонаментно правно обслужване, са доверени лица на компанията или нейния собственик и като такива са запознати с цялостната работа на предприятието и следят всички текущи правни аспекти на извършваната дейност, както и законодателните промени, които могат да окажат влияние върху дружеството. Например, препоръчително е адвокатът да участва в изготвянето и поддържането на дружествената документация във връзка с GDPR Регламента за защита на личните данни, изработването на общи условия за потребители, поддържането на регистри и вътрешни политики съобразно приложимите за дейността нормативни актове и т.н.

Контрагенти

Опитният корпоративен (фирмен) адвокат по търговско право следи не само работата на предприятието на представлявания от него търговец, но и на неговите контрагенти. Това е от особено значение, тъй като е нерядка практика напр. дългогодишни бизнес партньори, след години на коректни взаимоотношения, в определен момент да не оправдаят гласуваното им доверие и да нанесат значителни щети и загуби на деловите си партньори.

В тази връзка има редица срокове, някои от които фатални, които следва постоянно да се следят с оглед запазване интереса на търговеца. Типичен пример е изпадането в несъстоятелност (известно още като фалит и банкрут), при което търговец, който има вземания и неизплатени в негова полза задължения, може да изгуби право да предявява каквито и да е претенции ако не стори това в точно определен кратък законов срок след изпадането в несъстоятелност на задлъжнял към него бизнес партньор.

„На парче“

Възможно и честа практика е корпоративен адвокат по търговско право и търговски дела да поеме текущото обслужване само на определен аспект от дейността на търговеца по договор за абонаментно правно обслужване – напр. само събирането на вземания, включително по принудителен ред с помощта на държавен или частен съдебен изпълнител (известен като съдия-изпълнител). При наличието на такива отношения фирменият адвокат по търговско право също си съдейства с икономическите и други структури в предприятието на търговското дружество с оглед постигането на възможно най-добрите резултати, за което се изисква определен поглед върху делата на търговеца.

Второ мнение

Адвокатите по търговско право и търговски дела могат да поемат и само конкретни казуси, които възникват в работата на търговците. Типичен случай е в търговско дружество да са назначени юрисконсулти, които се грижат за текущите правни дела (напр. трудови правоотношения, договори и др.), а доверен фирмен адвокат да се намесва и съдейства при усложнени юридически казуси или при необходимост от завеждане на дела и процесуално представителство в съд или арбитраж.

Преговори

Преговорите са един от ключовите моменти, при които опитен адвокат по търговско право и търговски дела може да помогне за запазването и реализирането на правата на клиента си. Освен, че пестят време, преговорите могат да бъдат провеждани и дистанционно – например адвокат по търговско право от София може преговаря от кантората си с друг адвокат по търговски дела от Пловдив по интернет, вкл. като праща моментално различни документи и други данни. При доброволни преговори взаимните отстъпки са в голяма част от случаите изгодни и за двете страни и остава единствено всички договорки да бъдат „облечени“ в юридическа форма, което на практика означава адвокатите на двете страни да ангажират механизми, които гарантират ефективното изпълнение на постигнатите договорености.

Съд / арбитраж

Последна инстанция при неразрешени търговски спорове обикновено са съдебните или арбитражни дела. При тях процесуалното адвокатско представителство не е задължително, но практиката сочи, че почти всички търговски дела се разглеждат и решават с участието на адвокати. Всеки добър адвокат по търговско право и търговски дела е запознат с процесуалните средства, които гарантират ефективното реализиране на правата на дадено търговско дружество в едно съдебно и арбитражно производство.

На първо място следва да се отбележи, че Гражданският процесуален кодекс (ГПК) предвижда значително по-бърз ред за разглеждане на търговски спорове и в тази връзка някои недобросъвестни страни се опитват да намерят начини да избегнат разглеждането на съдебни дела срещу тях по този ред и да протакат постановяване на съдебно решение срещу тях възможно най-дълго във времето. Други ключов момент е обезпечаването на предявени искове, чиято цел е да гарантира, че след евентуалното успешно приключване на дадено дело загубилата страна ще има достатъчно активи (авоари), които да покрият уважената от съда претенция на насрещната страна. И не на последно място – адвокатските хонорари за водене на търговски дела по правило са по-ниски, ако е налице действащ договор за абонаментно правно обслужване.

Има редица специфични моменти при воденето на дела от търговски характер, които не са широко известни, но съблюдаването на които е от изключително важно значение за запазването и успешното реализиране на правата на съответния търговец. Един на пръв поглед невинен пропуск, например да бъде официално променено седалище или представляващо лице, може да има особено тежки последици – например да бъде постановено осъдително решение по иначе напълно неоснователен съдебен иск, вкл. т.нар. неприсъствено решение, което поначало не подлежи на обжалване. Съдебната практика приема, че търговецът е професионалист в своята област и като такъв следва да е запознат по-добре с приложимите правила, поради което правилата за разглеждане на търговски спорове са по-строги и следва да бъдат съблюдавани много внимателно.

Събиране на вземания

Един самостоятелен и много важен етап от работата на адвоката по търговски спорове е събирането на вземания по принудителен ред. Без него правата на търговеца биха останали само „на хартия“, защото влязло в сила осъдително решение по търговско дело и издаден изпълнителен лист не представляват никаква ценност, ако не могат да бъдат осребрени материализираните в тях права. Съдебното изпълнение е една непълно уредена законова материя, която оставя много вратички и възможности за различно тълкуване. Ролята на адвоката по търговски дела е много често особено важна в изпълнителното производство – и когато представлява взискател (кредитор), и когато представлява длъжник. Адвокатът, представител на взискателя, има особено важната задача да открие имущество, което да послужи за удовлетворяването на вземанията на кредитора.

Настоящата законова уредба, най-вече тази на вписванията на недвижими имоти, има много празноти, които могат да бъдат умело използвани за саботиране процеса на удовлетворяване на кредитора. Опитният адвокат по търговско право и търговски дела може да направи редица взаимосвързани проверки в много различни учреждения (особено в когато става дума за големи градове от ранга на София и Пловдив), за да начертае ясна картина на всички налични активи на длъжника.

Ако последните не са достатъчни могат да бъдат предявени специфични съдебни искове за връщане на отчуждено имущество обратно в собственост на длъжника, а оттам да послужат за осребряване вземанията на взискателя. Длъжникът от своя страна, дори да е напълно добросъвестен и да има намерение да заплати дължимите от него суми, може да стане жертва на непочтени, макар и законни, похвати, които да утежнят значително, а понякога и неколкократно задълженията му. Задачата на един доверен адвокат в подобна хипотеза би била да съблюдава за точното изпълнение на закона и най-често – за ненатоварването на длъжника с допълнителни и напълно излишни разноски.

По време на криза

Във времената на избухналата през 2020 COVID-19 пандемия от коронавирус и последвалата икономическа нестабилност, добър адвокат по търговско право може да има съществен принос за оцеляването на засегнатия от кризата бизнес, а в някои случаи, напр. при онлайн търговията – за развитието му. Прогнозите на икономистите са, че редица търговци могат да изпаднат в неплатежоспособност, а това от своя страна да доведе до бизнес фалити и несъстоятелност на търговски дружества.

Стабилизация

Един опитен адвокат би могъл решително да се намеси с оглед предотвратяването на подобен сценарий като преговаря от името на търговеца, а ако преговорите са безплодни, да задейства всички налични законови механизми за блокиране или забавяне във времето на претенции от контрагенти, чието предявяване в разгара на кризата може да се окаже фатално предвид очакваната ниска ликвидност и междуфирмена задлъжнялост, вкл. чрез иницииране на въведената преди няколко години в Търговския закон процедура за стабилизация на търговец.

Ликвидност

Фирменият адвокат също така може да предприеме спешни действа, насочени към събиране на просрочени задължения и повишаване ликвидността на представлявания клиент. И не на последно място – да съдейства на обслужваното от него търговско дружество със съвети и оформяне на документация, пряко свързани с обявената епидемия и карантина, вкл. касаещи отношенията на търговеца с държавни органи по трудово-правни, данъчни и други въпроси.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *