Отваряне на игрална зала за хазарт / лиценз за казино

Време за прочитане : 2 мин.

Откриването на казино или игрална зала, в които се провеждат хазартни игри, преминава през лицензионна процедура, която е в компетентността на Държавната комисия по хазарта (ДКХ). Същата не е лесна и е препоръчително провеждането й от адвокат със съдействието на собствениците на хазартния бизнес. Сред кръга лица, които могат да кандидатстват за хазартен лиценз на игрална зала, са български търговски дружества или еднолични търговци или фирми от ЕС и Швейцария. За откриване на казино изискванията са по-високи – лиценз може да бъде издаден само на ООД или АД с поименни акции. Във всички случаи хазартните лицензи са лични (не могат да се прехвърлят на друго лице) и важат само за изрично упоменатите в тях хазартни игри.

На следващо място следва да се направи разликата между казино и игрална зала. В казината могат да се провеждат хазартни игри на игрални маси или с игрални автомати. Възможните хазартни игри на маса са на рулетка, с карти, вкл. покер, със зарове и техните разновидности. Докато в игрални зали се провеждат игри с игрални автомати – т. нар. „машинки“.

Дори след получаването на лиценз, дейността на казината и игралните зали е строго регламентирана и ограничена. Следва да се имат предвид редица забрани в тази връзка. На първо място що се отнася до сградите, в които се помещават – те следва да не са публична държавна собственост, да не се намират в сгради на НСО, министерствата на вътрешните работи и на отбраната, в учебни или здравни заведения. Ако се намират в съсобствени сгради – изисква се нотариално заверено съгласие на всички съсобственици. Изисква се отстояние от поне 300 метра от училища и домове за деца, като при казината се допуска изключение, ако същите се помещават в 4 или 5-звездни хотели. На следващо място има забрана за съвместяване на качествата организатор на хазартни игри и търговец на хардуер за хазартната индустрия.

Изискванията за откриване на игрална зала включват на първо място наличието на собствен капитал в размер на общо поне 300 хил. лева, от които 100 хил. за инвестиции (хардуер и т.н.) и 200 хил. свободен капитал за организиране на игрите и респ. изплащане на печалби. Логично при казината тези прагове са неколкократно по-високи – 600 хил. за инвестиции + още толкова свободни средства за организирането на игрите. ДКХ следи за произхода на горните средства на собствениците на хазартния бизнес. На следващо място следва да бъдат предвидени и разписани правила относно разположението на помещенията в казиното, както и план за организацията по охраната му.

Срокът за произнасяне на ДКХ по направеното искане за издаване на хазартен лиценз е 60 дни, като при сложност на даден конкретен казус срокът може да бъде продължен с още 30 дни. Ако има нередности в подадените до комисията документи, същите следва да бъдат отстранени в 30-дневен срок. При самото подаване на документи за лиценз се събира такса в размер на 35 хил. лева за казино и респ. 7500 лева за игрална зала. При издаване на лиценз от ДКХ се заплащат допълнително 35 хил. лева за казина с до 5 игрални маси и 15 игрални автомата (при повече маси и автомати сумата се увеличава) или 7500 лева за игрални зали с 15 игрални места (тук следва да се има предвид, че 1 автомат може да е с повече от 1 игрално място). Лицензите се издават за срок от 5 години, а при по-големи инвестиции – и за 10 години. След изтичането на тези срокове подлежат на подновяване. И на последно място във връзка с разноските по откриване на казино или игрална зала следва да се има предвид и т. нар. „Годишна вноска за социално отговорно поведение“, които са на годишна база и са в размер на 10 хил. лева за казина и 5 хил. лева за игрални зали.

Моля дайте своята оценка:

6 thoughts on “Отваряне на игрална зала за хазарт / лиценз за казино

  1. Здравейте, правилата имат ли изменения или са още в същата рамка към днешна дата ?

    • Здравейте, моля да имате предвид, че процедурата претърпя изменения след публикуването на настоящата статия преди няколко години.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.