Изменения в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Време за прочитане : 2 мин.

Приети са последни изменения в Наредба № 2 от 31.07.2003, с които изменения се затяга режимът на издаване на Акт 16. Съгласно изменения чл.14 от Наредбата, отказ се издава при:

1. (доп. – ДВ, бр. 49 от 2005 г., изм., бр. 98 от 2012 г. , в сила от 11.12.2012 г.) когато строежът или части от него са изпълнени в несъответствие с одобрения инвестиционен проект и/или в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план;

2. при работи, изпълнени в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи;

3. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2012 г. , в сила от 11.12.2012 г.) когато строежът или части от него не са изпълнени в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ;

4. (доп. – ДВ, бр. 98 от 2012 г. , в сила от 11.12.2012 г.) при липса на документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите и с техническите спецификации по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ;

5. (доп. – ДВ, бр. 98 от 2012 г. , в сила от 11.12.2012 г.) при неизвършени мероприятия, предвидени в част „Вертикална планировка и нереализирано озеленяване“ по одобрения проект;

6. (доп. – ДВ, бр. 98 от 2012 г. , в сила от 11.12.2012 г.) при непремахнати съществуващи сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване, когато са предвидени за премахване;

7. при незавършени фасади на сградите и постройките съобразно одобрения инвестиционен проект;

8. (доп. – ДВ, бр. 98 от 2012 г. , в сила от 11.12.2012 г.) когато не е упражняван строителен надзор или е упражняван от нелицензирано или нерегистрирано за това лице;

9. (нова – ДВ, бр. 98 от 2012 г. , в сила от 11.12.2012 г.) когато не са съставени технически и енергиен паспорт;

10. (нова – ДВ, бр. 98 от 2012 г. , в сила от 11.12.2012 г.) при неизпълнени мероприятия по изграждане на улици, пътища или алеи съгласно чл. 69 ЗУТ в курортите, ваканционните селища, голф селища, аквапарковете и в другите територии за рекреационни дейности, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряващи нормален достъп до съответния поземлен имот;

11. (нова – ДВ, бр. 98 от 2012 г. , в сила от 11.12.2012 г.) когато липсва определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък съгласно чл. 60 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

12. (нова – ДВ, бр. 98 от 2012 г. , в сила от 11.12.2012 г.) при неиздадено разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, когато такива се изискват по реда на чл. 67 и 78 ЗУО.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *