Процедура по изплащане на гарантираните влогове в КТБ

Време за прочитане : 2 мин.

След като стана ясно, че от 4 декември 2014 ще започне изплащането на гарантираните влогове в Корпоративна търговска банка, възникват някои въпроси по процедурата.

Първият от тях е кой има право да бъде обезщетен от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Това са както български, така и чужди физически и юридически лица (фирми).

И веднага след това изниква вторият по важност въпрос – до какъв размер са гарантирани влоговете? Законовият размер е 196 хил. лева или малко повече от 100 хил. евро по централния курс на БНБ. Този отговор води след себе си и редица подвъпроси. Първият от които е дали тази сума е за един или много влогове – и отговорът е, че тези 196 хил. лева са сумарният максимум за всички сметки в КТБ, независимо дали сметката е една, няколко или много. А какво всъщност означава „влог“? Това с най-прости думи са всички парични суми, вложени от клиент по банкова сметка от какъвто и да е вид, а съгласно §1 от допълнителните разпоредби на Закона за гарантиране на влоговете в банките „Влог“ са парични средства по банкова сметка независимо от нейния вид, открита на името на едно или повече лица, или кредитни салда, произтичащи от временни положения в резултат на обичайни банкови сделки, които парични средства или кредитни салда банката е длъжна да плати обратно на вложителя съгласно приложимите законови и договорни условия“. Следва да се има предвид, че лихви също се изплащат, но при съблюдаване на горепосочения абсолютен максимум. Ако напр. сборът на главницата и лихвите е под или равна на 196 хил. лева, тогава лихвата се изплаща в пълен размер; ако главницата е под максимума, но с лихвата този максимум се надвишава – лихвата се изплаща частично; и ако самата главница е над максимума – лихви въобще не се изплащат. Валутата на влоговете няма значение – те чисто и просто се превалутират, но задължително се изплащат в левове по централния курс на БНБ.

Изключени от приложното поле на тази процедура са влоговете с индивидуално договорени лихви. Тук обаче следва да се има предвид, че „индивидуално договорени“ съвсем не е равносилно на „промоционални“ или друг термин с подобно значение. Колкото и „промоционален“ и изгоден да е даден влог, важното е дали условията на същия са били достъпни за неограничен кръг клиенти. Обикновено в този случай става дума за масирани рекламни кампании, при които условията, колкото и изгодни да са те, се обявяват публично от банката – и всички такива депозити са под закрилата на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Едва ако някой клиент индивидуално е договорил привилегировани условия по своя кредит (ако условията не са били публично обявени и/или обявените условия не са били толкова изгодни), тогава този клиент няма да се ползва от споменатата защита.

Друг въпрос, който буди огромен интерес, е този за опитите за заобикаляне на закона чрез прехвърлянето на вземания чрез цесия или погасяване чрез прихващане. За неутрализиране на тези опити в Народното събрание бяха внесени проектоизменения на закона, но същите все още не са гласувани и съответно не са приложими към настоящия момент.

При липса на някоя от гореизброените пречки, всеки един клиент на КТБ може да получи влоговете си до гарантирания максимум от друга банка в Република България. За целта Фондът за гарантиране на влоговете в банките обявява банките в които ще бъдат изплащани влоговете от КТБ. От клиента се изисква да се яви в съответната банка и да получи дължимите му се суми. В коя точно банка следва да се яви клиента се определя от последната цифра от неговия ЕГН, ЕИК или БУЛСТАТ, както следва:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Банка ДСК ЕАД

Обединена българска банка АД

Юробанк България АД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Алианц Банк България АД

УниКредит Булбанк АД

УниКредит Булбанк АД

Централна кооперативна банка АД

СИБАНК ЕАД

Първа инвестиционна банка АД (тук се включват и чуждестранните лица)

Това може да стане както лично, срещу документ за самоличност (респ. удостоверение по ЕИК или БУЛСТАТ), при което се попълва декларация, така и от пълномощник (напр. упълномощен адвокат) с изрично нотариално заверено пълномощно. Срокът за получаването на сумите е 5 години. Сумите могат да бъдат изтеглени в брой, наредени по посочена от клиента сметка или депозирани в обслужващата клиента банка.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *