Лиценз за частна охранителна дейност

Време за прочитане : 3 мин.

Лиценз за частна охранителна дейност в България може да бъде издаден след като се премине през установена процедура. Определението за частна охранителна дейност, процедурата за получаване на лиценз и необходимите за това документи са посочени в Закона за частната охранителна дейност и в наредбите към него – дейността включва действия, които са насочени към запазване и опазване на човешката неприкосновеност, охрана на движими и/или недвижими вещи, охрана при транспорт на ценни товари, осигуряване на сигурност при провеждане на различни видове събития и мероприятия. Още от заглавието на закона прави впечатление думата „частна“. Това е направено с цел да се разграничи този вид охранителна дейност от държавната охрана. Такава е например структурата на Главна дирекция „Охрана на съдебната власт“, отдел „Охранителна полиция“, НСО и други. Частната охранителна дейност се осъществява от търговци по смисъла на ТЗ, т.е. първата стъпка към започването на тази дейност е регистрацията на търговско дружество. Разбира се, такава дейност може да се извършва и от дружество, регистрирано в някоя от другите страни-членки на ЕС.

След наличието на регистрирана фирма започва същинската процедура за получаване на охранителен лиценз. На първо място стои изборът на вид охранителна дейност, с която ще се занимава съответната фирма, като например: физическа охрана, охрана на физически лица, охрана на имущество, охрана на мероприятия, охрана на недвижими имоти и др. Важно е да се отбележи, че ако търговецът иска да извършва повече от един вид дейности, трябва да получи лиценз за всяка една от тях по отделно. Охранителната дейност може да бъде въоръжена или невъоръжена. Също така, охранителната дейност може да се извършва на територията на цялата страна или в определена област. В зависимост от това се определя и таксата за издаване на лиценз за охранителна фирма.

Еднолични търговци, собствениците на еднолични дружества с ограничена отговорност, съдружниците в дружества с ограничена отговорност, членовете на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество, са различни от тези, които закона поставя за юридическите лица (фирмите), като в общи линии физическите лица не трябва да имат криминално минало, или ако имат такова, то поне да бъде заличено по право (реабилитирани), трябва да не страдат от психично заболяване, което им пречи да разбират свойството и значението на постъпките си, т.е. да не са невменяеми или запретени, поставят се и други изисквания. Закона поставя и завишени критерии за лицата, които са ръководители или изпълнителни на такава дейност. Те трябва да имат навършени 18-годишна възраст, да са дееспособни (т.е. да могат чрез своите действия да осъществят своите права и задължения, т.е. да не бъдат запретени, невменяеми, или законът да им забранява да извършват такава дейност), да бъдат с българско, европейско или швейцарско гражданство. Да не са осъждани за престъпление от общ характер (такова, което се преследва от прокуратурата, а не от частни лица, чрез тъжба), да бъдат клинично здрави и охранителите да притежават професионална квалификация по професия „Охранител“, придобита в институция от системата на професионалното образование и обучение. Тук е мястото да се спомене, че съществуват и няколко степени на тази длъжност, които позволяват извършването на различни видове охранителна дейност, като степента зависи както от личните възможности на кандидат-охранителя, така и от критериите, на които той отговаря. Друго условие е ръководителят да има не по-ниско от средно образование, а охранителят не по-ниско от основно. Като за доказването на тези факти се представят съответните официални писмени документи.

Заявлението за лиценз за охранителна дейност трябва да бъде изпратено до Главна дирекция „Национална полиция“ в гр. София. Друга възможност е същото да се подаде чрез ОД на МВР по седалище на фирмата или по електронен път – с електронен подпис. Към заявлението за получаване на охранителен лиценз трябва да се приложат различни документи, декларации, удостоверения и свидетелства. Част от тях се подават от физически лица (едноличен собственик на капитала, съдружници) и удостоверяват обстоятелства за самите тях. Съществено е изискването на закона е, че някои от документите трябва да се приложат от всеки един от съдружниците. Такива са например свидетелството за съдимост и медицинско свидетелство за липса на психически заболявания. Други обаче се отнасят за дружеството, като например: удостоверение за липса на данъчни задължения, липса на осигурителни задължения и др.  Когато съдружниците и управителят на охранителната фирма са чуждестранни лица, всички документи трябва да бъдат издадени от съответния орган в държавата им на пребиваване, придружени с апостил и официален превод на български език. Наред с тези документи, задължително условие за получаване на лиценз е да се представят образци на служебна карта, униформа и лого на охранителната фирма.

Друг много съществен елемент е държавната такса, която трябва да бъде платена към момента на подаване на заявлението за получаване на лиценза. Според вида охранителна дейност и според територията, на която ще се извършва тя, таксата варира между 500 и 6000 лева. Обикновено срокът за получаване на лиценз за частна охранителна дейност е един месец от получаване на заявлението, заедно с всички необходими документи към него. Ако обаче има някакви несъответствия със закона, органът ще изпрати уведомление до търговеца (охранителната фирма). Той има срок от 45 дни, в който трябва да коригира констатираните несъответствия. В този случай, едва след отстраняването им започва да тече срокът за издаване или отказ от издаване на лиценз, както споменахме, той е един месец. Кандидатстването за лиценз може да бъде осъществено лично или по пълномощие, вкл. от упълномощен за целта адвокат, който да движи цялата процедура до издаването на лиценза.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *