Нотариална покана

Статиите в блога изразяват мнението на автора и не са правен съвет. С адв. Трифонов може да се свържете чрез формата за запитване или на ☎0887358644

Време за прочитане : 3 минути
 

Искате да знаете точния хонорар и разноски за
изпращане на нот. покана точно по Вашия казус?

Разберете веднага като се обадите на ☎ 0887358644

Изготвяне, връчване и цена на нотариална покана

Връчване при отказ или чрез залепване на уведомление

Оспорване и отговор на нотариалната покана

(Забележка: Образец на нотариална покана и отговор на нотариална покана се съдържат в приложението „Правен помощник“)

Нотариалната покана (за доброволно плащане на задължения, оттегляне на пълномощно или извършване на друго действие) не е нищо повече от едно обикновено писмо (писмено едностранно волеизявление), което обаче е заверено и връчено от нотариус срещу съответната нотариална такса. Именно в това обаче се корени изключителната стойност на една нотариална покана (или респективно отговор на нотариална покана) – когато е надлежно оформена и връчена, никой не може да оспори връчването й. Докато едно обикновено писмо, дори да е с обратна разписка, или факс например, могат много лесно да бъдат оспорени, особено от опитен адвокат.

Правилното изготвяне на една нотариална покана е едно от двете съществени изисквания, спазването на които е важно с оглед постигането на преследваната с поканата цел. Текстът на нотариалната покана трябва да е така оформен, че да породи целения правен ефект – напр. да прекрати или развали договор и т.н. В случай, че не е прецизно формулиран (напр. използван е образец на нотариална покана без да е добавено необходимото съдържание в дадената бланка), макар и да е връчена, нотариалната покана няма да породи какъвто и да е правен ефект. А дори може да има и обратен ефект – защото адресатът й вече ще има „едно наум” и ще може да промени действията или цялостното си поведение занапред.

Ако е перфектно написана и юридически издържана, за да се постигне максимален ефект, нотариалната покана следва да бъде и фактически връчена на адресата. Това е на пръв поглед елементарно действие, което на практика винаги се осъществява от наети от нотариуса куриери или от помощник-нотариуси. Следва да се има предвид, че ФАКТИЧЕСКИ връчена покана съвсем не означава НАДЛЕЖНО връчена покана. За да е надлежно връчена една нотариална покана, същата следва да е била връчена и след това оформена по строги правила. Възможен е и обратният вариант – поканата да не е била физически връчена, но въпреки това да е породила правен ефект все едно е била действително връчена – връчване на нотариална покана при отказ или чрез залепване на уведомление и т.н.

Усложненията при връчването на нотариални покани обикновено са свързани с неправилно фактическо връчване или последващо юридическо оформяне на връчена покана, което води до оспорване на нотариалната покана. На първо място поканата може да не бъде връчена на правилния адресат. Понякога ГПК допуска връчването да стане на друго лице, за да породи целения правен ефект, но понякога това съвсем не е така. И много често съдилищата приемат, че дори да е връчена дадена нотариална покана, тя не е произвела какъвто и да е правен ефект – или с прости думи ефектът е все е едно, че никога не е била връчвана. Сравнително чести са случаите, когато адресатът се укрива и при такива ситуации следва да се направи внимателна преценка какви действия точно следва да бъдат предприети, за да бъде спазен законът, но най-вече за да бъде постигнат целеният с поканата ефект.

Цената за връчване на нотариална покана се определя на първо място от това кой ще изготви нотариалната покана. Ако това е адвокат или друг компетентен юрист, неговият хонорар се заплаща отделно. Ако бъде изготвена от нотариус се заплаща нотариална такса за изготвяне. Ако бъде изготвена от подателя – в този случай се заплаща само нотариална такса за връчване, която обикновено варира между 100 и 150 лева в София (това е такса само за доставяне и връчване, но не включва такса за изготвяне), по-малко в Пловдив и други по-малки населени места. Алтернативен вариант с по-ниска цена е услуга на Български пощи, чрез която, освен, че писмото се предава посредством обратна разписка, също се снема и съдържанието на писмото и се пази като доказателство, че съдържанието в плика е било именно точно това съдържание, а не някое друго.

Отговор на нотариална покана не е нищо по-различно от гореразгледаната нотариална покана – отново няма нормативно определен по образец формуляр, цените, оформянето и връчването са напълно идентични. Единствената разлика е, че отговорът на нотариална покана се изпраща по повод вече получена покана или друго писмо (нотариално заверено или не). Усложнение в случая представлява фактът, че при оформянето на отговора следва много внимателно да се прецени съдържанието на писмото, на което се отговаря, а също и с каква стратегия (с какъв целен и възможен краен резултат) да се подходи. Прибързаният и необмислен отговор на нотариална покана може да доведе до драстично намаляване на шансовете за успех по даден юридически казус.

И на последно, но не по важност, място следва да се отбележи, че предвид специфичните правила на търговските отношения и търговския оборот, получаването на нотариална покана и липсата на насрещна реакция от търговец по ТЗ почти винаги означават признаване на и съгласие с фактите, описани в нея. Дори при най-неоснователната претенция, отправена срещу търговец, последният следва да реагира СВОЕВРЕМЕННО, тъй като липсата на обратно волеизявление в даден срок (съдебната практика приема за разумен срок от до или около 1 седмица), както стана ясно, в търговските отношения се приравнява на мълчаливо съгласие.

Моля дайте своята оценка:

50 thoughts on “Нотариална покана

  1. Здравейте, колко ще струва написването и подаването на искова молба за наем на част от съсобствен имот? Благодаря Ви!

    • Здравейте, хонорарът зависи от харатеристиките и локацията на имота. Повече информация може да получите чрез формата за запитване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *