Преобразуване на търговски дружества – вливане и сливане на фирми, отделяне и разделяне

Време за прочитане : 3 мин.

Преобразуване на търговски дружества (български компании – АД, ООД и др.) може да се отнася само до промяна на правно-организационната форма на търговско дружество (напр. преобразуване на СД в ООД) или до съществена реорганизация на предприятие (напр. сливане на фирми). Именно реорганизацията е предмет на настоящата статия.

При разделяне, отделяне, сливане и вливане на търговски дружества едно или няколко съществуващи или новоучредени дружества поемат изцяло или частично правата и задълженията на други дружества. Всичкото имущество на едно или няколко търговски дружества (т.нар. преобразуващи се търговски дружества) преминава към друго вече съществуващо или пък новоучредено търговско дружество, което по закон става техен правоприемник, а преобразуващите търговски дружества се прекратяват, но без ликвидация. Всички права и задължения, а също и фактически отношения на преобразуващите се дружества също преминават върху съществуващото или новоучреденото търговско дружество, което става техен законен правоприемник. Приемащото дружество придобива в пълен обем имуществата на преобразуващите се дружества. Съдружниците и акционерите от преобразуващите се дружества прекратяват членството си в тях и придобиват дялове и акции в приемащото дружество. Прекратява се едно дружество, но дейността му се поема от друго търговско дружество.

Договор за преобразуване е първата стъпка към успешното осъществяване на преобразуването. Между приемащото и преобразуващото се дружества задължително се сключва такъв договор. Формата е писмена, а подписите трябва да са нотариално заверени. Минимално задължително като съдържание на договора е следното:
1. правна форма, фирма, ЕИК и седалище
2. съотношението, договорено за замяна на дялове / акции
3. в какъв размер са паричните плащания (ако са предвидени)
4. описание на членството, дяловете и акциите, които всички съдружници или акционери ще придобият в приемащото дружество
5. разпределяне и предаване на акции от приемащите / новоучредените дружества
6. от кой момент участието в приемащо / новоучредено търговско дружество вече дава право на съответен дял от печалбата
7. момент, от който действията, предприети от преобразуващите се дружества се считат за предприети за сметка на приемащите / новоучредените дружества за счетоводни цели
8. права на акционери с особени права / притежателите на ценни книги (различни от акции), които приемащите / новоучредените дружества дават
9. преимущества, дадени на проверителите
Договорът следва да бъде одобрен и от двете дружества. Ако не бъде – се прекратява и в тази хипотеза отговорност за вреди не се носи. Не се сключва договор, а се изготвя план за преобразуване при разделяне с учредяване, при отделяне с учредяване и при отделяне на еднолично търговско дружество.

Следващата стъпка е доклад на управителния орган. Управителните органи на съответните търговските дружества следва да съставят такъв писмен доклад. Докладът следва да е сравнително подробен, като в него следва да се даде икономическа и правна обосновка на целеното преобразуване, както и някои други задължителни детайли. В някои случаи е възможно доклад да не се съставя.

Следващата техническа, но много важна стъпка, е обявяването на договора или респ. плана за преобразуване в българския Търговски регистър. Това се прави поне 30 дни преди Общото събрание, което да вземе решение за или против преобразуването. И в този период всички съдружници или акционери имат време и възможност подробно да се запознаят с плановете за реорганизация.

Търговският закон поставя строгото изискване да се извърши проверка на преобразуването преди то да стане факт. Извършва се проверка на всяко едно от участващите в споменатото преобразуване дружества. Проверителят задължително трябва да е регистриран одитор и законът поставя някои специфични изисквания към него. Той има право на пълен достъп до целия масив документация и информация на дружествата. В резултат на дейността си проверителят съставя подробен доклад, който трябва да отговаря на определени законови изисквания. Доклад може и да не бъде съставян, ако абсолютно всички съдружници и акционери във 100% от участващите в преобразуването търговски дружества са изразили съгласие с това, в писмена форма.

Последният важен момент преди да бъде взето решение дали да се одобри планираното преобразуване или не е представянето на редица документи и информация на съдружниците / акционерите, а именно:
1. договор или респ. план за преобразуване
2. доклад, изготвен от управителния орган
3. доклад на проверителя
4. ГФО и доклади за дейността на абсолютно всички преобразуващи се и съответно приемащи дружества за последните изминали 3 финансови години
5. счетоводен баланс
6. проекти на нов устав или респ. дружествен договор на всяко едно от новоучредените търговски дружества
Посочените материали следва да са на разположението на съдружници / акционери поне в продължение на 30 дни. Същите имат право на безплатно копие от документите.

Решение за преобразуване по закон се взема от всяко от участващите дружества поотделно. На практика с решението се одобрява сключването на договор за преобразуване. В повечето случаи решението се взима с мнозинство от ¾. Ако ограничено отговорен съдружник след преобразуването става неограничено отговорен – същият следва да даде изричното си съгласие или да гласува в полза на преобразуването. На притежателите пък на ценни книги, които ценни книги не са акции и де юре дават особени права, следва да бъдат предоставени еквивалентни права в приемащите дружества.

Вписване на извършеното преобразуване в ТР е последната стъпка от преобразуването на търговски дружества. Вписването се извършва съгласно подробни изисквания и при него се прилагат широк набор от документи, изготвени в процеса на вливане или сливане, отделяне или разделяне на български търговски дружества.

След като преобразуването бъде вписано се поставя въпроса за правните последици на преобразуването. Основната правна последица е, че възникват новоучредените търговски дружества, а пък се прекратяват съответните преобразуващи се дружества, с изключение на преобразуващото се търговско дружество в случай на отделяне. С факта на вписване на сливането / вливането задълженията и правата на преобразуващите се български търговски дружества по закон преминават върху новоучреденото / приемащото дружество. При постигнато разделяне задълженията и правата на преобразуващото се търговско дружество преминават върху всяко от приемащите / новоучредени дружества съобразно предвиденото разпределение. При отделяне част от задълженията и правата на преобразуващото се търговско дружество преминават върху всяко от приемащите / новоучредени дружества съобразно разпределението, а съдружниците в преобразуващото се търговско дружество вече стават съдружници в 1 или няколко от новоучредените / приемащи дружества или пък запазват членството си в преобразуващото се търговско дружество съгласно предвиденото в договора или респ. плана за преобразуване. Важен момент е, че всички притежавани от преобразуващи се дружества лицензии, концесии или други разрешения, когато същите се прекратяват, не се губят, а преминават върху приемащите / новоучредените дружества.

Въпросът за защитата на кредиторите след преобразуване е от важните и е намерил сравнително подробна уредба в българския Търговски закон. Основен принцип при сливане и вливане на търговски дружества е, че правоприемниците управляват разделно приетото имущество за срок от точно 6 месеца след преобразуването. При разделянето и отделянето на дружества пък е характерна солидарната отговорност за задължения, които са възникнали до момента на преобразуването. Като защитна мярка е предвидена и забраната за опрощаване на дължими вноски. Всички заинтересовани лица могат да предявят искове пред съд, ако счетат, че правата има са по някакъв начин засегнати.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *