Придобиване на българско гражданство чрез инвестиции

Статиите в блога изразяват мнението на автора и не са правен съвет. С адв. Трифонов може да се свържете чрез формата за запитване или на ☎0878358643

Време за прочитане : 2 минути
 

Програмата за придобиване на българско гражданство чрез инвестиции започна да работи още през 2014 г с въведените тогава промени в Закона за българското гражданство и Закона за чужденците в Република България и оттогава България предлага различни възможности за чуждестранни инвеститори да получат българско гражданство бързо и сравнително лесно.

Законът предоставя няколко опции в зависимост от вида на инвестицията и размера на вложението. Различните пътища за придобиване на българско гражданство са подробно описани не само в текущото законодателство, но и в много статии, публикувани в интернет пространството, но повечето от тях сляпо копират закона.

В настоящата статия ще опишем само онези опции, които считаме за най-благоприятни и препоръчителни, съдейки изцяло от опита ни с чуждестранни инвеститори. Адвокатска кантора „Трифонов“ работи по Програмата за придобиване на българско гражданство чрез инвестиции от нейното стартиране и към 2017 вече имаме клиенти от различни краища на света, успешно завършили процедурата.

На базата на нашия професионален опит в тази сфера, изборът ни се свежда до два варианта за придобиване на гражданство чрез инвестиции, които предлагаме като най-добри и най-ефективни, доказали се в практиката.

Първият от тях е придобиване на българско гражданско чрез покупка на български държавни ценни книжа (държавни облигации). Минималната сума, която е необходимо да се инвестира в този случай е 1 000 000 лева. Чужденец, закупил  облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца, има право да се установи в страната и да получи постоянно пребиваване. Ако чужденецът поддържа инвестицията в продължение на 5 години, той има право да кандидатства за българско гражданство след изтичане на петата година.

Законът предоставя и допълнителна възможност за бързо придобиване на гражданство – ако през втората година от получаването на постоянното пребиваване инвеститорът увеличи вложението си с още един милион до 2 000 000 лв., той има право да получи българско гражданство по изключително ускорена процедура. Разбира се, има и някои допълнителни изисквания, но те са минимални, като например: кандидатът трябва да бъде пълнолетен, с чисто криминално досие (изисква се свидетелство за съдимост) и да не страда от някои специално изброени в закона заболявания като СПИН и пр. Не се изисква кандидатите за българско гражданство да владеят български език, както и да се откажат от настоящото си гражданство.

Вторият начин за придобиване на българско гражданство е чрез инвестиране на средства по договор за доверително управление на портфейл с българска банка. Тази опция е много подобна на описаната по-горе, с единствената разлика, че вместо да купува ценни книжа, кандидатстващият за постоянно пребиваване подписва договор за доверително управление на портфейл с българска банка. Минималната сума на инвестицията отново е 1 000 000 лева. Договорът се сключва за срок не по-кратък от пет години. Процедурата и изискванията са абсолютно същите като описаните по-горе, като при този метод също е възможно бърза процедура за получаване на гражданство, ако през втората година инвестицията се удвои до 2 милиона лева.

Основната разлика е, че този тип инвестиция е малко по-високо рискова в сравнение с покупката на държавни ценни книжа. Управлението на портфейл може да генерира както по-високи приходи, така и по-големи загуби за инвеститора, в зависимост от доходността на портфейла и пазарната обстановка.

Препоръчваме двата варианта за придобиване на българско гражданство чрез инвестиции, описани по-горе, тъй като те са най-бързи, най-сигурни и надеждни, степента на финансов риск при тях е най-ниска и същевременно бюрократичните процедури са по-малко в сравнение с другите възможности, предоставяни от закона. Целият процес от начало до край отнема около две години и половина, а постоянното пребиваване се получава в срок до 6 месеца от първата инвестиция. Самите инвеститори също предпочитат имено тези два варианта, поради ниския финансов риск, както и поради факта, че този начин на придобиване на българско гражданство не изисква кандидатите да владеят български език, или да се откажат от настоящото си гражданство, тъй като двойното гражданство е разрешено по българското законодателство.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *