Проверки, глоби и камери на КАТ – вече с по-строги изисквания

Време за прочитане : 4 мин.

Как мога да бъда наказан на база записаното от камерите на КАТ? В какви случаи мога да бъда спиран за проверка от КАТ? Какви са правата ми при проверка от Пътна полиция? Това са доста често задавани въпроси, а отговорите са все по-благоприятни за водачите на МПС, особено след като на 22.08.2013 г. беше издадена Инструкция № Iз-1665 за организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение. Същата поставя редица по-строги изисквания към контролиращите трафика органи, напр. водачите вече не могат да бъдат спирани безпричинно, а нарушението им трябва да е видимо – напр. криволичене по пътя, видими следи от ПТП, неизползване на светлини и т.н.

Изключая стационарните камери на КАТ, най-общо видовете наряди за извършване на пътен контрол са пост, патрул и КПП.   Съгласно чл. 38 от Инструкцията патрул за пътен контрол (ППК) е наряд, предназначен за контрол на пътното движение, реакция при възникване на усложнения в пътнотранспортната обстановка, оказване на съдействие на други наряди, както и за осъществяване на дейности при настъпило ПТП. Изрично е уточнено, че контролът може да бъде осъществяван явно или негласно.

Най-голям интерес за редовия водач на МПС представлява реда за непосредствено изпълнение на дейността по пътен контрол, който е описан в чл. 50 и следващите от Инструкцията:

Чл. 50. (1) При изпълнение на дейността по пътен контрол с автомобил или мотоциклет нарядът се движи в транспортния поток така, че да не създава затруднения за другите участници в движението и следи за поведението им.

(2) При осъществяване на пътен контрол служебният автомобил престоява така, че да не затруднява останалите участници в движението.

(3) Ползване на специален режим на движение се осъществява съгласно нормативните разпоредби, като се предприемат необходимите мерки за безопасност.

Чл. 58. (1) Служителят, назначен в наряд за пътен контрол, спира водачите на ППС за проверка, когато:

1. има видимо нарушение на правилата за движение по пътищата;

2. има неизправности на ППС или разположението на товара създава опасност за участниците в движението;

3. начинът на движение и поведение пораждат съмнения към водача на МПС за преумора, употреба на алкохол или друго упойващо вещество;

4. съществуват данни или предположения, че водачът на ППС е участвал в ПТП или в извършването на престъпление.

(2) За спиране на ППС, когато водачът не е извършил нарушение на ЗДвП и няма данни по ал. 1, т. 3 или 4, служителят изготвя докладна записка в края на работната смяна.

Чл. 59. Полицейският служител може да спира превозните средства от редовните линии за обществен превоз за нарушения от страна на техните водачи и пътници.

Чл. 60. Не подлежат на спиране и проверка МПС, ползващи специален режим на движение, както и автомобили на Министерството на отбраната, движещи се в обозначена колона.

Чл. 61. (1) Знаците и сигналите за спиране на водачите на превозни средства се подават от полицейския служител своевременно със стоп палка или с ръка, като се посочва мястото за спиране на превозните средства. През нощта и в условията на намалена или ограничена видимост може да се използва и червен светлинен сигнал.

(2) Преди подаването на знака или сигнала полицейският служител застава срещу движението върху пътното платно, непосредствено до банкета или бордюра.

(3) На водача на МПС трябва да се осигури възможност да спре плавно и да не създава опасност или да бъде пречка за останалите участници в движението.

(4) Спиране на превозните средства на места с ограничена или намалена видимост, непосредствено преди или след кръстовища, пешеходни или велосипедни пътеки, мостове, подлези, надлези, стеснени участъци, жп прелези, тунели и на други места, където спирането е забранено, се допуска по изключение при условие, че е осигурена безопасността на участниците в движението и служителите от наряда.

(5) Когато нарядът се движи с автомобил или мотоциклет, спирането на превозните средства става със стоп палка или с ръка при изравняването с тях или след изпреварването им.

Чл. 62. (1) Проверка на водач и МПС се извършва задължително при неработещ двигател най-малко от двама полицейски служители при следните тактически действия:

1. проверяващият полицейски служител подхожда към превозното средство отзад и отстрани с необходимото внимание, като застава отстрани на МПС, зад водача извън обсега на отварящите се врати;

2. проверяващият визуално се ориентира за броя на лицата в автомобила и превозвания товар;

3. проверяващият полицейски служител се представя, като произнася длъжността, фамилията, структурното звено и повода за спиране;

4. проверяващият полицейски служител изисква от водача и пътниците необходимите документи, като те се предоставят от тях без служителят да навлиза в пространството на проверяваното ППС;

5. при поискване полицейският служител показва своята служебна карта или полицейски знак;

6. при извършването на проверката полицейският служител следи проверяваните лица да не изхвърлят вещи и предмети.

(2) Вторият служител от наряда осигурява извършването на проверката, като:

1. застава на подходящо и безопасно място, осигуряващо добра видимост и визуална комуникация с останалите служители;

2. води непрекъснато наблюдение за поведението на водача и пътуващите в автомобила лица;

3. при необходимост предприема незабавни действия съобразно създалата се ситуация.

(3) По време на изготвяне на административни документи на пътя водачите и пътниците престояват в проверяваното превозно средство или на разстояние от полицейския автомобил, а документите им се представят за подпис извън служебното МПС върху подходящо за целта място.

(4) При проверката не се допуска проверяваните лица да влизат, престояват, оставят или вземат предмети във и от служебния автомобил.

(5) Проверката задължително започва с извършването на справка чрез РСОД или ОДЦ/ОДЧ по регистрационен номер на МПС и данни за водача и пътуващите лица.

Чл. 63. В случаите на проверка на МПС, водачът на което не е изпълнил полицейско разпореждане, освен действията по чл. 62 полицейският служител може допълнително да:

1. отдава разпореждане на водача да изключи двигателя, да извади контактния ключ и го постави на арматурното табло;

2. отдава разпореждане на водача да излезе бавно от колата и да застане пред автомобила си с лице към него;

3. отдава разпореждане на лицата в автомобила да стоят неподвижно в МПС;

4. при данни за извършено престъпление извършва обиск на водача и пътниците, като при наличие на лица от противоположния пол обискът се извършва съгласно ЗМВР, както и проверка на превозното средство и на вещите, които се превозват в него;

5. установява самоличността на лицето/лицата и уведомява ОДЦ/ОДЧ, като прави справка чрез РСОД или ОДЦ/ОДЧ;

6. при необходимост за отвеждане и задържане в структурите на МВР лицето сяда в полицейския автомобил на задната седалка по средата или вдясно, като до него сяда задължително полицейски служител;

7. в един патрулен автомобил се превозва само едно задържано лице.

Чл. 64. При установена употреба на алкохол/наркотично или упойващо вещество от водач на ППС водачът не се допуска да управлява МПС, като се прилага принудителна административна мярка и МПС се премества принудително съгласно ЗДвП.

Чл. 65. При осъществяване на пътен контрол и установяване на издирвани лица или ППС, когато е налице основание за задържането им, полицейският служител ги задържа лично или със съдействието на други служители, като за действията си уведомява ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 66. При откриване на изоставени моторни превозни средства, които са обявени за издирване, полицейският служител е длъжен да запази мястото и да докладва в ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 67. Когато водач, допуснал нарушение на правилата за движение, не спре на подадения от полицейския служител сигнал, незабавно се уведомява ОДЦ/ОДЧ и се изпълняват дадените разпореждания.

Чл. 68. При мъгла и намалена видимост нарядът по пътен контрол следи водачите на МПС да се движат със скорост и дистанция, съобразени с пътните условия, да не предприемат изпреварване, да не завиват в обратна посока, да не спират на платното за движение, да не се извършва теглене на превозни средства или движение на извънгабаритни и опасни товари.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *