Изисквания за произход на собствените средства за внесен и собствен капитал при финансовите институции

Време за прочитане : < 1 минута

За пореден път през 2014 изменена бе Наредба № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите институции.

Първото от измененията третира дейността по чл. 2, ал. 2, т. 12 от Закона за кредитните институции, а именно придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други). След последните изменения за тези дейности се изисква регистрация като финансова институция.

Следващото съществено изменение касае капитала на финансовите институции. По-рано през 2014 беше въведено изискването минималния капитал да е с произход от собствени средства, а сега наредбата дава разяснение именно относно понятието „собствени средства“. Приема се, че вноските са направени със собствени средства, когато към датата на извършване на вноската:

  • за физическите лица – разликата между техните разполагаеми парични средства по банкови сметки и размера на задълженията им е по-голяма от размера на вноската;
  • за юридическите лица – размерът на вноската е по-малък както от нетната стойност на капитала, определена като разлика между активите и задълженията по счетоводен баланс, така и от техните разполагаеми парични средства по банкови сметки.

Дружество, което не е новоучредено, трябва да разполага както с внесен, така и със собствен капитал, а всяка финансова институция е длъжна по всяко време да поддържа собствен капитал, който е сумата на регистрирания и внесен капитал, резервите на дружеството, формирани съгласно чл. 246 от Търговския закон, неразпределената печалба за минали години и текущата печалба към съответния отчетен период, като сумата се намалява със загубата от предходни години и с текущата загуба към съответния отчетен период. При наличие на обратно изкупени акции/дялове собственият капитал на дружеството се намалява с размера на изкупените акции/дялове.

По отношения на собствените средства са направени редица допълнения в наредбата, които целят осветляването на произхода на средствата, които се влагат в съответната финансова институция – напр. декларации, служебни бележки, извлечения от банкови сметки и т.н.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *