Регистрация на фирма

Време за прочитане : 3 мин.

Регистрация на фирма от адвокат – предимства, процедура и документи

Цена, такси и адвокатски хонорар за регистрация на ЕООД / ООД

Рискове при евтина регистрация на фирма

Регистрацията на фирма от адвокат (тип ООД или ЕООД) е бизнес правна процедура, която на пръв поглед не е сложна. Изискванията към 2018 година при такава фирмена регистрация са сравнително ясни от търговско-правна гледна точка, а и като цяло регистрационна процедура е доста по-бърза и лесна в сравнение с други търговски и корпоративни проблеми. Това е и причината много неюристи, които не са специалисти в търговската материя, да предлагат евтина регистрация на фирма, която обикновено се изразява в подаване в Търговския регистър на стандартизиран комплект шаблонни документи, в които са променени единствено лични и фирмени данни.

Въпреки лесната и бърза процедура обаче, регистрацията на фирма има много специфики и рискове, които не са видими с просто око и които съответно се неглижират, което от своя страна може да има изключително сериозни последици впоследствие. Един от най-елементарните примери е изключването на съдружник. Ако правата на съдружниците не бъдат подходящо охранени в дружествения договор на фирмата, винаги съществува риск, особено когато фирмата се развие и започне да трупа печалба, един съдружник в ООД да реши да изключи друг или всички останали съдружници, като сложи ръка на печалбата или цялата дейност на дружеството. А това може да стане напълно законно, дори без знанието на останалите съдружници, в зависимост от записаното в документите на регистрираната фирма тип ООД. Друг твърде популярен проблем е този, свързан с наследяването на дружествени дялове. В зависимост от записаното във фирмените документи наследниците на починал съдружник в ООД могат напълно законно да бъдат лишени от облагите на проспериращия бизнес, който техният наследодател е създал.

При регистрация на нова фирма би било добра идея да се обърне внимание на следните специфични въпроси преди да пристъпи към изготвянето на необходимите документи за регистрация на фирма:

  • Каква е целта на фирмената регистрация – активно развиване на бизнес, паралелен резервен вариант за вече развит бизнес и т.н.?
  • Коя е най-подходящата корпоративна форма за фирмата, която предстои да бъде регистрирана – ООД, ЕООД, АД, ЕАД и т.н. – и какви са плюсовете и минусите на различните варианти?
  • Има ли и какви са спецификите на бизнеса, който вече регистрираната фирма ще развива, и следва ли нещо да бъде съобразено преди фирмата да бъде официално регистрирана?
  • Ще има ли нужда от последващи допълнителни регистрации или придобивания на лицензи преди или след вписването на фирмата в Търговския регистър?
  • Кой ще управлява и представлява фирмата (управител, прокурист и т.н.) и ще бъдат ли по някакъв начин ограничени неговите права с оглед ограничаване възможностите за злоупотреби?
  • Какви са опциите за оптимизация на бъдещата фирмена дейност и спестяване на данъци?

Отговорът на горните въпроси следва да бъде даден в документите за регистрация на фирма, които се подписват (някои от тях пред нотариус) след изготвянето им и преди да бъдат подадени в компетентния да извърши фирмената регистрация Търговски регистър. При липса на проблеми в документите на фирмата, търговското дружество тип ООД или ЕООД бива регистрирано и вписано в ТР за около половин до една седмица. При открити недостатъци по документите се дават указания за отстраняването им в много кратки срокове. При успешното отстраняване на недостатъците фирмата се регистрира и вписва, а в противен случай се постановява отказ за регистрация. Отказът подлежи на обжалване пред съответния компетентен окръжен или респ. Софийски градски съд.

Цената за регистрация на фирма е сбор от събираните от Търговския регистър такси и възнаграждението на лицата, представляващи съдружниците при регистрацията.

Адвокатският хонорар за регистрация на фирма обикновено се определя съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. В същата е посочено, че минималният хонорар за регистрация на ООД или ЕООД е в размер на 300 лева.

Държавните такси за регистрация на фирма, които са в рамките на няколко десетки лева могат да бъдат заплатени както по банков, така и по електронен път, като в последния случай таксите са по-ниски. Всъщност следва да се има предвид, че всички такси, които се дължат на Търговския регистър, съвсем не са абсолютно всички такси, които се плащат, за да заработи ефективно новата фирма. Има напр. минимални разноски за нотариални заверки, за фирмен печат и т.н., но в зависимост от спецификата на търговската дейност на новорегистрираната фирма може да има и други такси в по-голям размер, които да се дължат след регистрацията на съответната фирма, за да може последната да започне да извършва ефективна търговска дейност.

И най-сетне след успешното приключване на процедурата по регистрация на фирма в Търговския регистър има неща, които е силно препоръчително да бъдат поверени в ръцете на професионални счетоводители, без чиято помощ развиването на бизнес е практически немислимо. Следва за пълнота да бъде отбелязано, че ако става въпрос за среден или голям бизнес, то съгласуване със счетоводители и други финансови експерти следва да бъде осъществено още преди самата регистрация на ООД или друга фирма. Защото има някои специфики, които следва изначално да бъдат заложени и инкорпорирани във фирмените документи още при първоначалната регистрация на съответното търговско дружество.

Моля дайте своята оценка:

2 thoughts on “Регистрация на фирма

    • Здравейте, действително има счетоводни и други неюридически кантори, които могат да предложат регистрация на фирма на по-ниска от предлаганата от адвокати цена, но те използват готови шаблони, без да се съобразяват с изискванията на конкретния бизнес и на собствениците на капитала. Изготвянето на учредителните документи по шаблон крие своите рискове, някои от които са описани и в статията. А проблемите не са видими с просто око и обикновено възникват на по-късен етап, напр. при наследяване, продажба на дружествен дял и т.н., защото всяка една от тези промени в дружеството се извършва според особени правила, вкл. такива, заложени в дружествения договор. Освен това ниска цена за регистрация почти винаги означава и невключени такси към ТР (таксата за регистрация на ООД е 110 лв, а когато се подава с електронен подпис – 55).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *