Лиценз за международен превоз на товари в Общността при регистрация на транспортна фирма

Време за прочитане : 3 мин.

Ако желаете да регистрирате транспортна фирма за превоз на товари и искате да се ползвате от възможностите на европейския пазар, ще Ви е необходим лиценз на Общността за международен превоз на товари. Процедурата по издаване на такъв лиценз за международен транспорт е регламентирана в детайли в Наредба № 11 от 31.10.2002г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, както и в Закона за автомобилните превози. Дължимата за издаване на лиценза такса е определена в Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на Министерството на транспорта.

За да е налице осъществяване на дейност по превоз на товари, на първо място трябва да имаме физическо или юридическо лице, което да има качеството на търговец, като в предмета му на дейност да се включи извършването на превоз на товари срещу заплащане. Самият превоз на товари може да се осъществява чрез собствени, наети или придобити чрез лизинг превозни средства. Регистрирането на търговец, който ще осъществява такъв тип дейност, има своите особености и поради тази причина е препоръчително да се използва квалифицирана юридическа помощ при регистрацията на транспортната фирма.

Лицензът на транспортната фирма се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощени от него лица по предложение на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, която е юридическо лице на бюджетна издръжка към същото министерство. Освен самия лиценз към него се издава и заверено копие от същия.

Има някои специфични изисквания, на които трябва да отговаря ръководителят на дейността и самата фирма:

  1. Благонадеждност – това изискване е изпълнено, когато ръководителят на превозната дейност не е осъждан с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер или не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност. Затова трябва да се представи удостоверение или справка за съдимост на лицето, което ще ръководи дейността.
  2. Професионална компетентност. Едно от най – важните неща, за да бъде издаден лиценз на фирмата Ви е ръководителят на дейността да притежава удостоверение за професионална компетентност, издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Трябва да внимавате и когато избирате дадено лице за ръководител да се уверите, че не е ръководител на повече от едно дружество с такава дейност, тъй като едно и също лице, притежаващо такова удостоверение, може да ръководи транспортната дейност на не повече от две фирми за превози.
  3. Финансова стабилност. Колко дадена транспортна фирма трябва да е финансово стабилна или не, зависи от това колко превозни средства ще осъществяват дейността – едно, две или повече. За първо превозно средство сумата, с която трябва да разполага фирмата е левовата равностойност на 9000 евро, а за всяко второ или следващо превозно средство – левовата равностойност на 5000 евро. Доказването на финансовата стабилност на превозвача може да стане чрез влагане на съответната сума в капитала на дружеството, чрез влагане на същата сума като банкова гаранция в българска банка или най-популярната опция – чрез сключване на договор за застраховка за застрахователна сума равна на размера на изискуемата по закон. Същевременно, желателно, за да получите лиценз е фирмата ви да няма непогасени публични задължения, което се удостоверява с удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения.
  4. Установяване на територията на България се изразява в задължението на превозвача да установи своето място, от което ръководи дейността, си на територията на България. Не е задължително това място да е негова собственост – може и да е наето помещение.

Спазването на всяко отделно изискване следва да се удостовери със съответния документ, поради което е добре при набора на документи да се използва правната помощ на специалисти, които да са добре запознати с практическите въпроси по издаването на такъв лиценз. Срокът, в който се издава или се отказва издаването на такъв лиценз е 30–дневен от датата на подаване на документите. Ако липсва даден документ или има някаква нередност в подадените документи, срокът за отстраняването им е 1–месечен от получаването на указанията от министерството. Лиценз се издава в толкова екземпляра колкото са и самите превозни средства, тоест ако има 3 превозни средства, ще се издаде 1 оригинален лиценз и две заверени копия на същия лиценз. Срокът за издаване на на дубликат от лиценз (например ако е загубен), е 7–дневен от подаване на молбата.

Самият лиценз не е безсрочен – той е ограничен със срок от 5 години. Ако превозвачът иска и след изтичане на срока на лиценза да продължи да извършва същата дейност, следва да направи молба затова преди да изтече срока на издадения му вече лиценз. Особеното при лицензирането е, че фирмите–превозвачи трябва да отговарят на множеството изисквания на закона, не само когато кандидатстват за лиценза, а и през целия период докато упражняват тази дейност, защото в противен случай рискуват да им бъде отнет лиценза.

Ако има промяна в името, адреса или някакво друго обстоятелство по отношение на фирмата–превозвач, тя е длъжна да уведоми издалия лиценза орган в 14-дневен срок от настъпването на промяната.

Колко струва лиценз за международен транспорт е последният съществен въпрос във връзка с горната процедура. Държавната такса за издаване на международен лиценз за превоз на товари към 2018 е 500 лв. Други по-съществени разходи са свързани с наемането на гараж и сключването на договор със сервиз (освен при наличието на собствени), както и някои други минимални разноски в рамките на няколко десетки лева. Следва на последно място да се има предвид, че са големи глобите, които се налагат на фирми, които осъществяват гореописаната дейност без надлежно издаден лиценз.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *