Лиценз и регистрация на трудов посредник

Време за прочитане : 2 мин.

Получаването на лиценз за и регистрация на трудов посредник, както и условията и редът за осъществяване на посредничество при наемане на работа са регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта и в Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Дейността на трудовите посредници се изразява в оказване съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа и по-специално в консултиране на търсещите работа лица и на работодателите; насочване към обучение на възрастни; насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.

За извършване на трудово-посредническа дейност по наемане на работа се изисква завършено средно или висше образование. Право на посреднически услуги по заетостта имат работодателите и лицата, които търсят работа.

Преди да започне да извършва посредническата дейност обаче, е необходимо съответното физическо или юридическо лице да има регистрация за това. Регистрацията на трудов посредник става след представяне пред Агенцията по заетостта на писмено заявление по образец. Към него се прилагат съответно: актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър;  удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението; копие на удостоверението за вписване в регистъра на администраторите на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни; нотариално заверено копие на диплома за завършено средно или висше образование на управляващия и представляващия физическото или юридическото лице, както и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа. В рамките на регистрацията трудовия посредник може да кандидатства за изменение или допълнение на вида на предоставяните посреднически услуги, като подаде заявление в Агенцията по заетостта.

Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в 14-дневен срок от получаването му, след заплащане на такса и представен документ за извършен банков превод. За издаване на удостоверение за регистрация на трудов посредник, опериращ на територията на България, таксата е в размер на 380 лв., а за извършване на посредническа дейност за други държави или за моряци, таксата е в размер на 670 лв.

Удостоверението за извършване на посредническа дейност по наемане на работа е безсрочно. То се поставя на видно място в офиса на посредника. При реклама или обява за работа посредникът обявява номера, под който е регистриран. Трудовият посредник рекламира и/или публикува обяви за работни места само в случаите, когато има сключен посреднически договор с работодател и заявени свободни работни места.

И на последно място следва да се отбележи, че трудовите посредници предоставят безплатно посредническите си услуги на търсещо работа или наето на работа лице. На работодателя обаче услугата се извършва срещу заплащане. Важно е да се спомене, че това заплащане не може да бъде за сметка на възнаграждението на устроеното на работа лице.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *