Сдружение с нестопанска цел – пре/регистрация на фондация и СНЦ (ЮЛНЦ)

Време за прочитане : 2 мин.

Регистрацията на фондации и сдружения с нестопанска цел (юридически лица с нестопанска цел в обществена или в частна полза) е отново актуален през 2017 след съществени промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), който е основният нормативен акт, регулиращ дейността на сдруженията с нестопанска цел и фондациите в страната. В брой 74 на Държавен вестник от 20.09.2016 е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ.

С последните изменения са внесени промени в начина за регистрация на сдружения с нестопанска цел (СНЦ) и фондации. От началото на 2018 вече ще се извършва вписване в регистъра на ЮЛНЦ, който се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, за разлика от досегашното положение – в района на съответния окръжен съд по местонахождението по адрес и седалище на дадено юридическо лице. На включване и публикуване в този регистър подлежат редица важни обстоятелствата като:

  • името, както и основните цели и средствата, с които ще бъдат постигнати
  • седалището и официалния адрес на регистрираното юридическо лице с нестопанска цел
  • списък с имената и данни за членовете на управителния орган на лицето
  • самото решение за учредяване на ЮЛНЦ
  • уставът (при сдруженията с нестопанска цел), респ. учредителният акт (при фондациите)
  • всички решения за извършени промени в които и да е обстоятелствата, подлежащи на вписване и др.

Както вписването на изброените по-горе обстоятелства, така и публичното им обявяване и оповестяване следва да бъде извършено в 1-месечен срок от деня на възникването на съответните релевантни обстоятелства.

Пререгистрацията на ЮЛНЦ (сдружения с нестопанска цел и фондации) е изцяло нов момент в закона. Тя засяга вече регистрираните юридически лица с нестопанска цел. За всички тях ще бъде необходима пререгистрация. Става въпрос за тези юридически лица, които са вписани по стария режим при съответните окръжни съдилища. Те са длъжни, в срок до края на 2020 година да подадат съответното заявление за пререгистрация по вече приетите и обнародвани нови правила на закона, предмет на разглеждане в настоящата статия. Освен заявлението за пререгистрация, пред съответния орган трябва да се представи и удостоверение за актуално състояние на конкретното юридическо лице с нестопанска цел, както и БУЛСТАТ. Същото се отнася и до клоновете на юридическото лице – за всеки един от тях. Цитираните писмени удостоверения се издават от окръжните съдилища по старата месторегистрация на ЮЛНЦ в сравнително бърз (3-дневен) срок от тяхното заявяване. Има предвидена възможност ведно със заявлението за пререгистрация на ЮЛНЦ да бъде подадено и друго заявление за вписване – независимо на какво ново обстоятелство, в това число и заличаване.

Важно е изрично да бъде споменато, че при пререгистрацията фондациите и сдруженията с нестопанска цел, както и клоновете на чуждестранни ЮЛНЦ, се изключват от регистър БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ става идентификационен код на юридическото лице с нестопанска цел, съответно на неговия клон. Предвидено е при пререгистрацията по новия режим юридическото лице да запазва досегашното си регистрирано наименование.

Всички тези изисквания в Закона за юридическите лица с нестопанска цел влизат в сила от началото на 2018. Добра новина за подлежащите на пререгистрация юридически лица с нестопанска цел е свързана с цената, а именно, че каквато и да е административна такса за вписване на пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел няма да се дължи. Промените, обсъдени по-горе, засягат и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел в България. Като цяло подобна пререгистрация на юридически лица беше извършена преди няколко години по отношение на търговските дружества.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *