Хонорари

Време за прочитане : 3 мин.

Искате да знаете точния хонорар по Вашия казус? Разберете веднага като се обадите на 0888458635

Адвокатски хонорари по граждански, търговски, административни и изпълнителни дела – тарифа към 2022

Калкулатор на адвокатски възнаграждения по Наредбата за минималните адвокатските възнаграждения

Адвокатски услуги – цени за консултация с адвокат и последващо извънсъдебно или съдебно представителство

(Забележка: приложението „Правен помощник“ съдържа Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения и калкулатор, който автоматично изчислява адвокатски хонорари, съдебни и извънсъдебни разноски)

Наредба №1

Адвокатските хонорари за съответните адвокатски услуги в България подлежат на свободно договаряне, но въпреки това има един минимален праг, който е законово установен и под който размер хонорар на адвокат не може да бъде уговорен. Въпросът е уреден в Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения – с последна редакция от 31.07.2020г. Хонорарът се определя или в твърда сума (напр. при консултация), или според материалния интерес (напр. при съдебни дела).

Авансово / на вноски

Съгласно наредбата, както и според Закона за адвокатурата, заплащането на хонорара на адвоката е авансово и същият е дължим към датата на сключване на договора за правна помощ. Може обаче и да бъде разсрочен на няколко вноски. Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска, внесеното адвокатско възнаграждение не се връща.

Консултация

Възнаграждението за консултация с адвокат варира според това дали се касае за устна (по телефон или на място в кантората на адвоката) или писмена консултация (по имейл или разпечатана на хартия). Абсолютният минимум за устна консултация с адвокат е в размер на 30 лева, а най-ниската цена за консултация с адвокат в писмен вид – 60 лева. Някои адвокати предлагат и безплатна първоначална консултация, чиято цел е да ориентира клиента какви са възможностите и цената за предприемане на различни действия по съответния казус.

Проучване на дело

Адвокатският хонорар за проучване на дело е размер на 300 лв., без значение от вида на делото, като в тази цена е включено и мнението и съветите, което адвокатът ще даде след приключване на проучването. Делото, което се проучва може да е както съдебно, така и изпълнително при ЧСИ.

Договор / нот. акт

Адвокатските хонорари за изготвяне на нотариален акт или договор обикновено са в рамките на няколкостотин лева, в зависимост от материалния интерес. Хонорарът може да включва преговори с другата страна и изповядване при нотариус. Даването на становище или редакцията на вече изготвен договор обикновено се таксува по-малко.

Фирми

Хонорарите за учредяване, регистриране и вписване на търговски дружества са приложими не само при първоначална регистрация, но и при настъпили последващи промени в дружествата (напр. смяна на адрес, управител, предмет на дейност, изключване на съдружник, наследяване на дружествен дял и т.н.). Възнагражденията за първоначална регистрация от адвокат са обикновено не повече от няколкостотин лева, но някои търговци избират по-ниска първоначална цена за регистрация на фирма от неюристи (напр. от счетоводна кантора), а чак след възникването на проблем (данъчни ревизионни актове, блокиране работата на фирмата от недобросъвестен съдружник, недопускане на наследници до дружеството и т.н.) да заплатят в пъти по-висок хонорар за разрешаването на проблема по съдебен или друг ред.

Съдебни дела

Цените на адвокатските услуги по граждански, търговски и административни дела обикновено се определят според материалния интерес, напр. оценката на недвижимия имот, размера на заема, дължимата сума или обезщетението, санкцията по ревизионен или друг акт и т.н., но в някои случаи това е неприложимо, напр. по бракоразводни дела. Основната част от отговора на въпроса „Колко струва едно гражданско дело?“ се съдържа в частта от Тарифа №1, в която са посочени минималните адвокатски възнаграждения по търговски и граждански дела, както следва:

 1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
 4. при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 5. при интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
 6. при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
 7. при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.
  Така например, ако Вие предявите или някой предяви срещу Вас иск за плащане на 11 хил. лева, минималният адвокатски хонорар за представителство пред съда ще бъде в размер на 860 (830 + 30) лева.

Дело при ЧСИ

Адвокатски хонорар по изпълнително дело (за представителство на кредитор – взискател или длъжник) се определя по следната формула за минимален размер: 200 лева за образуване на изпълнителното дело плюс адвокатски хонорар за представителство по делото в размер на ½ от горепосочените размери, които се отнасят за граждански и търговски дела. С последните промени от 2020 г. беше въведен твърд минимум от 200 лв. за представителство по изпълнително дело за парични вземания с малък материален интерес – до 1000 лв. Абсолютно минималното адвокатско възнаграждение за образуване и последващо представителство по изпълнително дело е в размер на общо 400 (200+200) лева.

Прекомерност

Възражение срещу адвокатски хонорар може да бъде правено във всички съдебни процедури. В случая се касае за т. нар. „възражение за прекомерност“, в резултат на което претендираният адвокатски хонорар може да бъде редуциран от съответния съд или съдебен изпълнител до минималния възможен размер, разгледан по-горе. Всъщност съдът няма право на преценка и е длъжен да намали претендирания хонорар до минималния размер, но в някои случаи съдът преценява, че делото е от правна и фактическа сложност (напр. много проведени заседания, много събрани и оспорени доказателства и т.н.) и в крайна сметка да не намали размера.

Моля дайте своята оценка:

2 thoughts on “Хонорари

 1. Здравейте, може ли да ми кажете колко е хонорара при направени поправки-3-4 на готов предварителен договор и присъствие на подписване на предварителния договор.

  • Здравейте, моля да имате предвид, че хонорарът се определя от 2 неща – материалния интерес (т.е. цената на имота) и местонахождението (т.е. къде ще се подписва предв. договор).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.