По-голям дял при разпределяне на печалбата и правото на глас в Общото събрание

Време за прочитане : 2 мин.

Участието на съдружници в едно търговско дружество е обвързано както с права, така и със задължения. Едно от основните права на участниците в ТД е правото на участие при разпределяне на печалбата, т. нар. „дивидент“. Това е предвидено в Търговския закон за АД, респ. ООД.

По принцип „чистата печалба“ се разпределя между акционерите или съдружниците съразмерно на тяхното участие с дела им в капитала на дружеството. Това означава, че ако има двама съдружници с участие 50 на 50, то и делът им от печалбата следва да се разпредели в същата пропорция. Но това не е задължително и може да бъде променено при съгласие на участниците в дружеството.

Търговският закон дава голяма свобода при уреждане на отношенията между съдружниците и в дружествения договор те могат да уговорят и друг начин, по който да се разпределят дивидентите, непропорционален на дела им в капитала. В едно свое решение ВКС също признава това право. Според него правото на дивидент не произтича само от закона, но и от самия дружествен договор. За да възникне това право обаче е необходимо да са спазени някои изисквания, като напр. да е изтекла съответната финансова година и да се приеме годишен отчет. Най-важното, разбира се, е дружеството да има реализирана печалба, на което основание да възникне възможността част от тази печалба да бъде раздадена като дивиденти. Решението за това се взима от Общото събрание на съдружниците или акционерите.

Друг съществен момент е именно правото на глас в Общото събрание. Такова имат всички съдружници, както и работниците и служителите, ако са повече от 50, но само със съвещателен глас. Тук отново положението е сходно с това при разпределяне на дивидент. Всеки съдружник има право на глас, съразмерно на дела му в капитала, освен ако в дружествения договор не е уговорено нещо, по-различно от това. Това е положението по отношение на дружествата с ограничена отговорност (ООД).

Малко по-различно стоят нещата при акционерните дружества (АД). При тях се издават акции. Всяка от тях има своя номинална стойност в цели левове. Тази номинална стойност дава съответно: право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съобразено със стойността на акцията. Но може да има и други уговорки в устава на дружеството. Има възможност за издаване на т.нар. привилегировани акции. Те дават право на притежателя им на допълнителен дивидент, но в същото време могат да го лишат от право на глас. Това обаче задължително се отбелязва върху самата акция. Когато обаче дивидентът не бъде изплатен на съответния съдружник за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година, акцията придобива право на глас, но само докато не бъдат изплатени дивидентите.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *