Електроразпределение: правила за търговия с електроенергия при електроснабдяване

Време за прочитане : 2 мин.

Новите правила за търговия с електроенергия са израз на либерализацията на електроенергийния пазар в България, която се извършва в съответствие с изискванията на законодателството на Европейския съюз, с двустранните споразумения и с правилата за трансграничен обмен и търговия на електрическа енергия. Либерализацията на електроенергийния пазар в България през годините се е извършвала поетапно, с цел да се създадат условия за конкуренция между производителите на електрическа енергия, както и свободата на потребителите да избират своя доставчик на електроенергия, което от своя страна да се отрази на цената на електричеството за крайния потребител.

Вътрешният електроенергиен пазар е изграден върху модела на двустранни договори с балансиращ пазар. Към настоящия момент съществуват два паралелно опериращи дяла на електроенергийния пазар – регулиран и свободен пазар. Най–важният елемент от структурата на електроенергийния пазар е т.нар. пазар на електрическа енергия чрез сключени двустранни договори. Предмет на сделките, които се реализират съгласно тези правила, са електрическата енергия, както и различните услуги /”достъп до мрежата”, „пренос на електрическа енергия” и други/.

На пазара на електрическа енергия най–често се сключват следните видове договори:

  • Договор за достъп до електропреносната мрежа и предоставяне на системни услуги – този вид договор се сключва между независимия преносен оператор от една страна и крайните клиенти и производители, присъединили се към електропреносната мрежа, операторите на електроразпределителни мрежи или търговците и производителите на електрическа енергия, които сключват сделки за внос и износ.
  • Договор за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа – този вид договор се сключва също между независимия преносен оператор от една страна и крайните клиенти и производители, присъединили се към електропреносната мрежа, операторите на електроразпределителни мрежи или търговците и производителите на електрическа енергия, които сключват сделки за внос и износ и не доставят електрическа енергия на територията на България. В плащането на дължимите суми за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа се включват всички утвърдени от ДКЕВР добавки за съответния ценови период.
  • Договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа – този вид договори се сключват между оператора на електроразпределителна мрежа, от една страна и крайните клиенти и производителите, присъединени към електроразпределителната мрежа,  търговците на електрическа енергия, които сключват договора от името и за сметка на ползвател на електроразпределителната мрежа или крайните снабдители.
  • Договор за продажба на електрическа енергия – тези договори се сключват по регулирани цени, свободно договорени цени, по цени по одобрена от ДКЕВР методика и съгласно дългосрочни договори за изкупуване на енергия и разполагаемост.

Други договори, които се сключват във връзка с търговията на електрическа енергия, са договора за предоставяне на студен резерв, договор за предоставяне на допълнителни услуги, договор за участие на балансиращия пазар с доставчик на балансираща енергия, договор за балансиране с координатор на балансираща група, договор за участие в балансираща група, договор за комбинирани услуги, договор за участие на борсовия пазар на електрическа енергия, договор с маркет-мейкър, осигуряващ ликвидност на борсовия пазар на електрическа енергия, рамков договор и други.

Към настоящия момент българският електроенергиен пазар е напълно либерализиран, тоест всеки потребител има законово право на избор на доставчик и на свободен и равнопоставен достъп до мрежата за пренос на електрическа енергия до мястото на потребление. С новите правила се въвежда пазарен модел, основан на регулиран достъп на трета страна до мрежата, при който сделките се осъществяват чрез директни двустранни договори между производители и търговци или потребители, като недостигащите количества енергия се купуват, а излишъците по двустранните договори се продават на балансирания пазар.

Дейността по електроразпределението и функционирането на електроразпределителните мрежи се осъществява от електроразпределителни предприятия /дружества/, които притежават собствеността върху разпределителните мрежи на дадените им територии, както и притежават лицензии да разпределят електрическа енергия точно на тези територии.

С новите правила се усъвършенства и другият елемент от пазарния модел, а именно електроенергийната борса. Изрично изброени в правилата са дейностите, свързани с подготовката на борсовата търговия на електроенергията. Регламентират се новите правила, които регламентират почасовата търговия по всички сделки на пазара, търговията на електроенергийната борса, мониторинга на пазара, изискванията за публикуване на общодостъпна за всички информация за пазара, изискванията за предоставяне на информация на ДКЕВР, НЕК, електроразпределителните предприятия, както и търговските участници в сделките с електроенергия, която информация е изключително полезна, за да се извърши успешен анализ и оценка на ефективността на електроенергийния пазар.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *