Търговско предприятие

Време за прочитане : 2 минути
 

Търговското предприятие е съвкупност от права, задължения и фактически отношения и може да бъде обект на прехвърлителна сделка или на особен залог, съгласно Закона за особените залози. Освен това то е организационна единица, която включва лични и материални средства и преследва стопански цели. Към предприятието принадлежат имуществени предмети – право на собственост, ограничени вещни права върху недвижими и движими вещи, вземания, задължения, неимуществени ценности – фирмена тайна, постоянна клиентела, дейност на работниците и предприемачески постижения на собственика на предприятието. ...прочетете повече

Отпадане на поръчителство по кредит, вкл. връщане на платени суми

Време за прочитане : < 1 минута
 

Ако Вие сте поръчител (солидарен длъжник) по банков кредит (фирмен или на физическо лице), по който банков кредит има подписано от кредитополучателя, но не и от Вас, допълнително споразумение (анекс) – тогава Вашата отговорност (отговорността на недописалите допълнителното споразумение поръчители) отпада. Напълно и изцяло. И се „отървавате“ завинаги – поне до подписването на нов анекс от Ваша страна. Дори да има подписани един, два или сто допълнителни анекса от поръчителите, ако последният анекс не носи подписите на поръчителите – да, отговорността отново отпада и се носи само от кредитополучателя (и евентуално от някой от поръчителите, които са подписали допълнителни споразумения). ...прочетете повече

Кредит за оборотни средства / Сконтов кредит

Време за прочитане : < 1 минута
 

Най-често целта на кредита за сконтова кредитна линия е именно оборотни средства за бизнеса на български предприемачи.

В масовия случай тези кредити си фиксирани за срок от 1 година. Сконтовите кредити могат да бъдат с обезпечение или без, като обезпечението може да изхожда от кредитополучателя или от трето лице – напр. собственикът (физическо лице) на дадено търговско дружество (юридическо лице) може да ипотекира лично имущество за целите на фирмен кредит. Честа практика е също така физически лица (отново най-често собствениците на съответната фирма-кредитополучател) да се задължават като солидарни длъжници по дадения кредит. На това трябва да се обръща особено сериозно внимание, тъй като с този похват, прилаган масово от банките, на практика се заличава основния благоприятен ефект за съдружниците на дадено капиталово дружество като напр. ООД, а именно неговата ограничена отговорност. ...прочетете повече

Поръчителят е солидарен длъжник

Време за прочитане : < 1 минута
 

Поръчител може да стане всяко способно да се задължава лице в България. Поръчителството стана особено популярно по времето на бума на банковото кредитиране в България през изминалите години.

Поръчителят отговаря за задълженията (заем, банков кредит и т.н.) на друго лице, напр. кредитополучател (т.нар. главен длъжник). Кредиторите (напр. банки) обикновено изискват поръчителство за по-голяма защита на интересите си – за да може при неизпълнение от страна на главния длъжник (напр. при лош кредит) да насочат претенциите си към поръчителя. Това е и същността на поръчителството по българското право – поръчителят е вид „резервен играч” („резервен длъжник”), който отговаря когато „основният играч” (главният длъжник) вече е „извън играта” (спре да плаща задълженията си в полза на кредитора). ...прочетете повече

Единият съпруг е теглил кредит – но отговарят и двамата

Време за прочитане : < 1 минута
 

Дори ако само един от съпрузите изтегли заем (кредит) за задоволяване на семейни нужди – приема се, че двамата съпрузи отговарят солидарно (чл. 32 от СК). Това включва и вариантът, при който единият съпруг е бил в пълно невидение – не е знаел какви задължения поема другият съпруг, не е подписвал нищо и т.н. ...прочетете повече