Европейско дружество – Societas Europea (SE)

Време за прочитане : 2 мин.

Европейското дружество е уредено в Регламент 2157/2001 на Съвета за статута на Европейското дружество (Societas Europea), а в глава 19 от част втора на Търговския закон са предвидени правила, които държавата ни е задължена за въведе, за да може да се прилага регламентът. Европейското дружество не се подчинява на отделно национално право, а на правната уредба на общността.

Европейското дружество е капиталово акционерно дружество. Акционерната форма не означава, че само големи предприятия могат да създават европейски дружества, защото ниските изисквания за минимален капитал предполагат в европейското дружество да участват и малки и средни предприятия.

Начините за създаване на европейско дружество са:

  1. Чрез сливане на акционерни дружества от държави-членки, които имат седалището си в ЕС, като поне две от тях имат седалище в различни държави-членки;
  2. Чрез преобразуване на акционерно дружество, създадено от правото на държава-членка и със седалище в общността, в европейско дружество, ако има поне едно дъщерно дружество, чието седалище минимум две години се е намирало в друга държава-членка;
  3. Чрез обединение на акционерни дружества и дружества с ограничена отговорност в холдинг, ако поне две от акционерните дружества или дружествата с ограничена отговорност имат седалище в различни държави-членки и се подчиняват на правата на различни държави-членки или имат най- малко две години дъщерно дружество или клон в друга държава- членка;

Някои характерни белези на Европейското дружество:

  1. Капиталът е разделен на акции, минималният му размер е 120 000 евро
  2. Общото събрание на акционерите на Европейското дружество е основния негов орган на управление
  3. В управлението на дружеството участват работниците и служителите
  4.  Търговската фирма трябва да съдържа задължително добавката SE преди или след наименованието
  5. Европейското дружество възниква от момента на вписване в търговския регистър на държавата, в която се намира седалището му

Когато в учредяването на европейското дружество участва дружество със седалище в България или когато дружество със седалище в България се преобразува в европейско дружество, се назначава проверител от длъжностното лице по вписванията съгласно чл. 282, ал.1 и ал. 2 ТЗ.

Седалището на европейското дружество се намира в държавата, в която се намира управлението му. Европейското дружество може да променя седалището си, без да се прекратява, като промяната води до смяна на приложимото право. Промяна на седалището не е допустима, ако срещу европейското дружество е образувано производство по прекратяване, ликвидация или несъстоятелност. При вписване на промяната на седалището европейското дружество трябва да докаже пред компетентния орган по вписването, че са гарантирани интересите на акционерите и на работниците, както и на данъчните и другите органи. Службата по вписване на новата държава бива уведомена служебно от старата служба по вписване.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *